00197-2013-0001

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на натриев хипохлорит и течен хлор"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Складова база на Възложителя - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на натриев хипохлорит и течен хлор, периодично, франко складова база – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, по предварителна заявка от Възложителя, с която ще се уточняват необходимият вид стока и количества, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за изпълнител на поръчката участник. Всеки участник е длъжен да участва за цялия обем на поръчката.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24312220 (BC25) , 24311900 (BA09)

Описание:

Натриев хипохлорит (На партиди )
Хлор (Газообразен )

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

ОПО-1-01

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 521942 от 04.02.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № Ю-01-44 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на натриев хипохлорит и течен хлор
V.1.1) Дата на сключване договора
14.05.2013 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.04.2013 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Континвест” ООД, 040967273, ул. „Хубавка” № 6, Р България 1111, София, Тел.: 02 9717028, Факс: 02 9717035

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 350000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 3
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Точната стойност не може да бъде посочена към момента, тъй като доставките ще са периодични, в зависимост от нуждите на Възложителя. Информация за изпълнен договор ще бъде изпратена в Регистър обществени поръчки съгласно разпоредбите на ЗОП.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.05.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП