Версия за печат

03806-2012-0001

BG-с. Подайва: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОУ "Отец Паисий", ул. "Васил Тинчев" № 5, За: Миглена Борисова Дечкова, Република България 7431, с. Подайва, Тел.: 0878 684482, E-mail: oypodaiva@abv.bg

Място/места за контакт: ОУ "Отец Поисий"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Основно училище

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: училищният стол на ОУ "Отец Паисий" с. Подайва
Код NUTS: BG324
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОУ „Отец Паисий” с. подайва, по обособени позици: Доставката включва следните обособени позиции: Позиция № 1 – Плодове и зеленчуци; Позиция № 2 – Тестени и хлебни изделия, риба, млечни продукти и бакалия; Позиция № 3 – Месни продукти" Място на изпълнение - склада на ОУ "Отец Паисий" с. подайва по предварителни заявки.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000, 15810000, 15500000, 15100000, 15200000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Млечни продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 504048 от 12.10.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на хранителни продукти
V.1) Дата на сключване договора
12.02.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.10.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Веллпрайс" ЕООД ЕИК116574745, ж.к. "Васил Априлов", бл.4, вх.А, ап.11, ет.4, Република България 7400, Исперих, Тел.: 0889 715804

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 23
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.04.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор