Версия за печат

00514-2013-0007

BG-Минерални бани: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Минерални бани, бул. "Васил Левски" №3, За: Нуртин Сабри, Република България 6343, Минерални бани, Тел.: 0035903722 2020, E-mail: min_bani@abv.bg, Факс: 003590377 2260

Място/места за контакт: Община Минерални бани

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mineralnibani.eu.

Адрес на профила на купувача: www.mineralnibani.eu.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване на Строителен Надзор при изпълнение на СМР на одобрени проекти на община Минерални бани през 2012г, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, който включва следните строежи: 1. Изграждане на малка по размер туристическа атракция на открито - “Чифте баня” с. Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково 2. Изграждане на малка по размер туристическа атракция на закрито - “Терариум” в УПИ II, кв.7, село Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково 3. Реконструкция на туристическа еко пътека "Сърница - Купена - Орлови скали", изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, с.Сърница, община Минерални бани, област Хасково 4. Реконструкция на туристическа еко пътека "Айкаас - Калето", изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих, с. Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: на територията на община Минерални бани
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Извършване на Строителен Надзор при изпълнение на СМР на одобрени проекти на община Минерални бани през 2012г, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, който включва следните строежи: 1. Изграждане на малка по размер туристическа атракция на открито - “Чифте баня” с. Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково 2. Изграждане на малка по размер туристическа атракция на закрито - “Терариум” в УПИ II, кв.7, село Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково 3. Реконструкция на туристическа еко пътека "Сърница - Купена - Орлови скали", изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, с.Сърница, община Минерални бани, област Хасково 4. Реконструкция на туристическа еко пътека "Айкаас - Калето", изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих, с. Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Изграждане на малка по размер туристическа атракция на открито - “Чифте баня” с. Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково - 5000 лева без включен ДДС 2. Изграждане на малка по размер туристическа атракция на закрито - “Терариум” в УПИ II, кв.7, село Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково- 2900 лева без включен ДДС 3. Реконструкция на туристическа еко пътека "Сърница - Купена - Орлови скали", изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, с.Сърница, община Минерални бани, област Хасково- 4000 лева без включен ДДС 4. Реконструкция на туристическа еко пътека "Айкаас - Калето", изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих, с. Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково- 4000 лева без включен ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
15900 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

13


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие Гаранцията за участие се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка:ТЪРГОВСКА БАНКА Д”АД, клон Хасково Банков код (BIC): DEMIBGSF Банкова сметка (IBAN): BG77DEMI92403300034814 Гаранцията за участие е в размер на 150 /сто и петдесет / лева В случай че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Димово или упълномощено от него длъжностно лице. Гаранцията за участие, представена като банкова, трябва да бъде валидна за поне 90 / деветдесет / календарни дни от крайния срок за представяне на офертите и трябва да е издадена на името на Възложителя за исканата сума. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Банка:ТЪРГОВСКА БАНКА Д”АД, клон Хасково Банков код (BIC): DEMIBGSF Банкова сметка (IBAN): BG77DEMI92403300034814 При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение , се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури от ПРСР във връзка с „Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” № 26/313/00116 от 19.11.2012г., „Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” № 26/313/00117 от 19.11.2012г., „Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” № 26/313/00128 от 19.11.2012г., „Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” № 26/313/00130 от 14.12.2012г. Схемата на плащане, както следва: 1. 20% от стойността на договора до 15 /петнадесет/ дни от заверяване на Заповедната книга на строежите, предмет на договора и издадена фактура; 2. 20% от стойността на договора в срок до 20 /двадесет/ дни от представяне на заверени по установения ред екзекутивни документации, след изпълнени СМР на строежите и издадена фактура; 3. 20% от стойността на договора в срок до 15/петнадесет/ дни от представяне на окончателни доклади, след завършване на СМР на обектите и изпълнени изпитания /подписване на акт образец 15/ и издадена фактура; 4. 20% от стойността на договора в срок до 10 /десет/ дни от датата на внасяне и предоставяне на оторизирания орган издал разрешението за строеж на комплектована документация (окончателен доклад, заверена по установения ред екзекутивна документация, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал.5 от ЗУТ) и издадена фактура. 5. 20 % от стойността на договора в срок до 30/тридесет/ дни от датата на получаване на Удостоверение /Разрешение/ за въвеждане в експлоатация от оторизирания орган , издадена фактура и получаване на одобрение за изпълнените дейности от ДФ „Земеделие”.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение/консорциум

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани участник, който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 /който е лишен от правото да упражнява професия строител или дейност строителство, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението/, т.2а, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП; който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; който е представил самостоятелна оферта и същевременно е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник и/или участва като партньор в обединение. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно лице физическо или юридическо лице, за което в държавата в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.При подаване на офертата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП с декларации по образци приложени към документацията. Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Подизпълнителите удостоверяват липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларации по образците приложени към документацията. Когато Участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, на изискванията по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП трябва да отговаря самостоятелно всеки един от партньорите в обединението. Те удостоверяват липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларации по образците приложени към документацията. При участие на подизпълнители се представят и документите по чл.56, ал.2 от ЗОП. При участие на обединение се представят документите по чл. 56, ал.3 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва: Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”. В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя за обособените позиции за които се участва. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката” . В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката и посочените в документацията изисквания. Плик № 3 с надпис: „ Предлагана цена”. В него участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП. В плика се поставя ценовото предложение на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: а) Доказателства за икономическо и финансово състояние (Образец № 6), съдържаща информация за общия оборот за посочените три (2010, 2011 и 2012 г.) години. б) Заверени копия на баланси и отчети за приходите и разходите за последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. в) Валидна застраховка за „професионална отговорност” в строителството по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ. Съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ. Бр.17 от 2 март 2004г.) г) Валидна застраховка за „трудова злополука” за участниците в изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: а) Участникът трябва да има минимален общ оборот за предходните три приключени финансови години (2010, 2011, 2012г) в размер не по-малко от 45 000 ( четиридесет и пет хиляди ) лева без ДДС - доказва се с баланс и отчета за приходите и разходите и попълнени данни в Образец №10, включително приложенията. б) Участникът трябва да е реализирал нетни приходи от услуги (упражняване на строителен надзор) за последните 3 (три) години (2010, 2011, 2012г) не по-малко от 45 000 ( четиридесет и пет хиляди ) лева без ДДС. в) Участникът трябва да има валидна застраховка за „професионална отговорност” в строителството по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ. Съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ. Бр.17 от 2 март 2004г.) - доказва се с застрахователната полица. г) Участникът трябва да има валидна застраховка за „трудова злополука” за участниците в изпълнение на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списъk на изпълнените договори за строителен надзор (Образец № 7), б) Копие на валидни към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от акредитирани лица за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна в) Списък на експертите на консултанта, които ще участват в изпълнение на поръчката. / Образец №8/ придружен от: - Автобиография на всеки един от експертите включени в Списъка на участника /Образец №9/. - Декларация от участика (консултант), че не е изпълнител или доставчик на машини, съоръжения и технологично оборудване за обекта, предмет на поръчката по чл.166, ал.3 от ЗУТ /свободен текст/. - Декларация от експерти включени в екипа по Списъка на участника, че не са изпълнители и/или доставчици на строителни материали и изделия за обекта, предмет на поръчката по чл.166, ал.3 от ЗУТ/свободен текст/. - Декларация за ангажираност на експерт /Образец № 10/. г)Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ (посл. изм. ДВ. бр. 5 от 19 Януари 2010 г.) или еквивалент – заверено копие
Минимални изисквания: а) Участникът следва да има изпълнени поне три договора за услуги (упражняване на строителен надзор) през последните три години (2010, 2011 и 2012 г) на сходни обекти. Списъкат с договорите да е придружен от референции на Възложителите с указан обем и вид на СМР. !!!! Да се представят най-малко 3 бр.референции. * Под договори сходни с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират договори свързани с предоставянето на консултантски услуги за строителен надзор на строителни обекти- високо строителство, електро инсталации и съоръжения. б) Участникът следва да има внедрена сертифицирана система, съгласно БДС EN ICO 9001-2008 „Система за управление на качеството” или еквивалентна. в) Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на задачите, описани в Техническите изисквания /Приложение №4/. Доказва се с данни попълнени в Образец № 12 и Списъкът към лиценза издаден от МРРБ. г) Участникът трябва да разполага с минимален числен състав от експерти за изпълнение на поръчката 8 човека, от които минимум: Ръководител екип-експерт-магистър - Инженер специалност Ел или еквивалентна – 2 експерта; - Архитект или еквивалентна – 1 експерт; - Инженер специалност Конструкции или еквивалентна – 1 експерт; - Инженер специалност ОВиК или еквивалентна – 1 експерт; - Инженер специалност Водоснабдяване и канализация или еквивалентна – 1 експерт - Специалист пожарна и аварийна безопасност или друга специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните – строително технически норми или еквивалентна – 1 експерт; д) Участникът да притежава лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ (посл. изм. ДВ. бр. 5 от 19 Януари 2010 г.) или еквивалент – заверено копие
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

участници български или чуждестранни търговци притежаващи лиценз за упражняване на строителен надзор издаден от МРРБ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.06.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде получена в деловодството на Община Минерални бани - на адрес: с. Минерални бани - 6343, бул. „Васил Левски” № 3, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Крайният срок за получаване на офертите е най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на община Минерални бани www.mineralnibani.eu Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по сметка на Община Минерелни бани: Банка: „ТЪРГОВСКА БАНКА Д”АД клон Хасково Банков код (BIC): DEMIBGSF Банкова сметка (IBAN): BG74DEMI92408400034811 Вид плащане – 447000 или на касата на община Минерални бани При поискване документацията може да бъде изпратена по поща или куриер за сметка на участника

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.06.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.06.2013 г.  Час: 15:00
Място

с.Минерални бани, бул."Васил Левски"№3, сграда на Община Минерални бани, етаж 3, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проекти: 1. "Изграждане на малка по размер атракция на открито - "Чифте баня", с.Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково" сключен Договор №26/313/00116 от 19.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските рлайони за периода 2007 - 2013г. 2. "Изграждане на малка по размер туристическа атракция на закрито - "Терариум" в УПИ II кв.7, с.Минерални бани, общ. Минерални бани, област Хасково" сключен Договор №26/313/00117 от 19.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските рлайони за периода 2007 - 2013г. 3. "Реконструкция на туристическа еко пътека "Сърница-Купена-Орлови скали", изграждане на малки по размер атракциии на открито и места за отдих и спорт, с.Сърница, общ. Минерални бани, област Хасково" сключен Договор №26/313/00128 от 19.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските рлайони за периода 2007 - 2013г. 4. "Реконструкция на туристическа еко пътека "Айкаас-Калето", изграждане на малки по размер атракциии на открито и места за отдих, с.Минерални бави, общ. Минерални бани, област Хасково" сключен Договор №26/313/00130 от 14.12.2012г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските рлайони за периода 2007 - 2013г.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на община Минерални бани www.mineralnibani.eu

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.05.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ