Версия за печат

04482-2013-0001

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 60 от 09.05.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД - община Свищов"

II.3) Кратко описание на поръчката

В предмета на поръчката се включва доставка на електрическа енергия за нуждите на "ВиК - Свищов" ЕАД: 1.Административна сграда, гр. Свищов - около 135000 kWh; 2.Помпена станция "Младост"-гр.Свищов-около 195000 kWh; 3.Помпена станция "Болница - ІІ подем"-гр. Свищов - около 280000 kWh; 4. Помпена станция "Белямовец" - м."Корея" край гр. Свищов - около 38000kWh; 5.Резервоар "Ниска зона" с.Вардим - около 150 kWh; 6.Помпена станция " І подем" с. Ореш - около 110000kWh; 7.Помпена станция "ІІ подем" с. Ореш - около 45000 kWh;8.Помпена станция с. Царевец - около 40000 kWh;9.Напорен резервоар с. Царевец - около 180 kWh;10. Помпена станция с.Совата - около 25000kWh;11. Резервоар с. Совата - около 300 kWh;12.Помпена станция с. Хаджи димитрово - около 70000kWh; 13.Помпена станция "Стара" с. Козловец - около 60000 kWh; 14. Помпена станция " Нова" с. Козловец - около 80000kWh; 15.Напорен резервоар "Нова ПС" с. Козловец - около 200kWh;16.Кладенци "Ирима" с. Козловец-около 12000kWh; 17.помпена станция"Стара" с. Алеково-около 35000kWh; 18. Помпена станция "Нова" с. Алеково-около 24000kWh; 19.Гравитачен резервоар с. Алеково-около 300kWh; 20.Помпена станция с.Александрово - около 32000kWh; 21.Помпена станция "Стара" с.Горна Студена-около 100000kWh; 22.помпена станция "Гравитачна" с. Горна Студена -около 3000kWh; 23.Помпена станция "Караджан" с. Овча Могила-около 12000kWh; 24.Помпена станция "Язовира" с.Овча Могила-около 15000kWh; 25.Помпена станция "Керамичен завод" с.Овча Могила-около 40000kWh; 26.Помпена станция с. Деляновци-около 40000 kWh; 27.Помпена станция "Стара" с.Морава-около 120000kWh; 28.Помпена станция "Мачтова" с. Морава-около 2000kWh; 29.Помпена станция "Куфия" с. Морава-около 18000 kWh; 30.Помпена станция "Нова" с. Морава-около 500kWh; 31.Напорен резервоар с. Морава-около 150kWh; 32.Помпена станция "Моравска" с.Драгомирово-около 92000kWh; 33.Помпена станция "Катранка" с.Драгомирово-около 15000kWh; 34.Помпена станция "Калтака" с. Драгомориво-около 4000kWh;35 Помпена станция с.Българско Сливово-около 190000kWh; 36.Помпена станция "Кривулка" с. Българско Сливово-около 6000kWh; 37.Водомерна шахта кв. "Стоян Ников"гр.Свищов - около 180kWh;

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 50 от 24.04.2013 г. 
Година и номер на документа:
2013-538472
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 4482-2013-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

538472

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

24.04.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основанее чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП - са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцята, бул. "Витоша", Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@coc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.05.2013 г. 


Възложител

Трите имена: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БЕЛЯКОВ
Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР