Версия за печат

04482-2013-0002

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 59 от 09.05.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на електрическа енергия за помпени станции на "ВиК - Свищов" ЕАД се отнася за 220/380 V 24 часа в денонощието до мястото на присъединяване на електроразпределителната мрежа към електрическите съоръжения на сградите: Помпена станция "Стара"- с. Червена - около 40000 kWh ниско напрежение върхова дневна и нощна тарифа; помпена станция "Нова"- с. Червена - около 20000 kWh ниско напрежение дневна и нощна тарифа; помпена станция "Червенска бара" - край село Овча Могила - около 100000 kWh върхова, дневна и нощна тарифа;

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 51 от 24.04.2013 г. 
Година и номер на документа:
2013-538473
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 4482-2013-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

538473

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

24.04.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основанее чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП - са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@coc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.05.2013 г. 


Възложител

Трите имена: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БЕЛЯКОВ
Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР