Версия за печат

04482-2013-0001

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 50 от 24.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул.''Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

В предмета на поръчката се включва доставка на електрическа енергия за нуждите на "ВиК - Свищов" ЕАД: 1.Административна сграда, гр. Свищов - около 135000 kWh; 2.Помпена станция "Младост"-гр.Свищов-около 195000 kWh; 3.Помпена станция "Болница - ІІ подем"-гр. Свищов - около 280000 kWh; 4. Помпена станция "Белямовец" - м."Корея" край гр. Свищов - около 38000kWh; 5.Резервоар "Ниска зона" с.Вардим - около 150 kWh; 6.Помпена станция " І подем" с. Ореш - около 110000kWh; 7.Помпена станция "ІІ подем" с. Ореш - около 45000 kWh;8.Помпена станция с. Царевец - около 40000 kWh;9.Напорен резервоар с. Царевец - около 180 kWh;10. Помпена станция с.Совата - около 25000kWh;11. Резервоар с. Совата - около 300 kWh;12.Помпена станция с. Хаджи димитрово - около 70000kWh; 13.Помпена станция "Стара" с. Козловец - около 60000 kWh; 14. Помпена станция " Нова" с. Козловец - около 80000kWh; 15.Напорен резервоар "Нова ПС" с. Козловец - около 200kWh;16.Кладенци "Ирима" с. Козловец-около 12000kWh; 17.помпена станция"Стара" с. Алеково-около 35000kWh; 18. Помпена станция "Нова" с. Алеково-около 24000kWh; 19.Гравитачен резервоар с. Алеково-около 300kWh; 20.Помпена станция с.Александрово - около 32000kWh; 21.Помпена станция "Стара" с.Горна Студена-около 100000kWh; 22.помпена станция "Гравитачна" с. Горна Студена -около 3000kWh; 23.Помпена станция "Караджан" с. Овча Могила-около 12000kWh; 24.Помпена станция "Язовира" с.Овча Могила-около 15000kWh; 25.Помпена станция "Керамичен завод" с.Овча Могила-около 40000kWh; 26.Помпена станция с. Деляновци-около 40000 kWh; 27.Помпена станция "Стара" с.Морава-около 120000kWh; 28.Помпена станция "Мачтова" с. Морава-около 2000kWh; 29.Помпена станция "Куфия" с. Морава-около 18000 kWh; 30.Помпена станция "Нова" с. Морава-около 500kWh; 31.Напорен резервоар с. Морава-около 150kWh; 32.Помпена станция "Моравска" с.Драгомирово-около 92000kWh; 33.Помпена станция "Катранка" с.Драгомирово-около 15000kWh; 34.Помпена станция "Калтака" с. Драгомориво-около 4000kWh;35 Помпена станция с.Българско Сливово-около 190000kWh; 36.Помпена станция "Кривулка" с. Българско Сливово-около 6000kWh; 37.Водомерна шахта кв. "Стоян Ников"гр.Свищов - около 180kWh;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП и съгласно чл. 43, ал.2, т.1 и т.2а от Закона за енергетиката, за една обособена територия на странате се издава само една лицензия за снабдяване с електрическа енергия на краен снабдител. Нобходимостта от провеждане на процедура на договаряне без обявление се налага предид факта, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ е издала на "Енерго-про"АД лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия №Л-138-11/13.08.2004 год. за срок от 35 години. Обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, защото " Енерго-про" АД има изключителни права по смисъла на S1, т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за осъществяване на тази дейност на територията на община Свищов.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

До "ЕНЕРГО - ПРО Продажби" АД, гр. Варна, 9009 Варна Тауърс, бул.Вл. Варненчик, №258

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша", №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БЕЛЯКОВ
Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР