Версия за печат

00085-2013-0001

BG-София: 05 - Далекосъобщителни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Военномедицинска академия, бул."Св.Георги Софийски"№ 3, За: Емилия Петрова Николова, Република Булгария 1606, София, Тел.: 02 9226307, E-mail: enikolova@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: сектор "Комуникационни и информационни системи"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предостравяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 5
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Военномедицинска академия
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предостравяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS - съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 / неразделна част от Документацията/.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
250000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 10
Показател: Безплатни минути за 1/една/ SIM карта в корпоративната група в мрежата на ; тежест: 15
Показател: Безплатни минути за 1/една/ SIM карта извън корпоративната група в мрежата на ; тежест: 15
Показател: Безплатни минути за 1/една/ SIM карта извън мрежата на оператора към всички ; тежест: 15
Показател: Безплатни минути за 1/една/ SIM карта към международни мобилни и фиксирани ; тежест: 10
Показател: Безплатни текстови и мултимедийни съобщения за 1/една/ SIM карт; тежест: 10
Показател: Мобилен интернет ; тежест: 15
Показател: Допълнителни услуги ; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 516184 от 03.01.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 5280 / Обособена позиция №: / Заглавие:Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS
V.1) Дата на сключване договора
05.04.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Космо България Мобайл ЕАД - ЕИК130460283, ж.к.Младост 4 , Бизнес Парк София, сграда 6, Република България 1766, София, Тел.: 02 9424381, Факс: 02 9428398

URL: www.globul.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 250000 BGN без ДДС
В Брой години 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.04.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор