Версия за печат

00217-2013-0003

BG-с. Големо село:

РЕШЕНИЕ

Номер: ТО-01-919 от 05.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

ТЕЦ"Бобов дол" ЕАД, с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил, За: Ивайло Анастасов; Елвира Шопова, Република България 2635, с. Големо село, Тел.: 0701 50531/527/; 0701 50079, E-mail: ir_anastasov@mail.bg;, Факс: 0701 50533

Място/места за контакт: Административна сграда на Възложителя

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tecbd.com.

Адрес на профила на купувача: www.tecbd.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на оборудване за производство на блокове от аериран автоклавиран бетон за „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.01-0021-С0001/10.08.2012 г.”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Иванов Петров
Длъжност: Изпълнителен Директор