Версия за печат

00217-2013-0003

BG-с. Големо село: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 109513731

"ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил, За: Ивайло Анастасов; Елвира Шопова, Република България 2635, с. Големо село, Тел.: 0701 50531/527/; 0701 50079, E-mail: ir_anastasov@mail.bg, Факс: 0701 50533

Място/места за контакт: Административна сграда на Възложителя

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.tecbd.com.

Адрес на профила на купувача: www.tecbd.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Доставка на оборудване за производство на блокове от аериран автоклавиран бетон за „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.01-0021-С0001/10.08.2012 г.”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
"ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, с. Големо село
Код NUTS: BG415
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, представляващо машини и съоръжения , които в своята съвкупност образуват технологична линия на завод за производство на газобетонни блокчета с основен материал, отпадък от изгаряне на въглища /пепелина и гипс/, минимален капацитет на завода е 150000 мЗ

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

42923000, 33191110, 42120000, 31120000, 38547000, 31213400

Описание:

Машини за теглене и везни
Автоклави
Помпи и компресори
Генератори
Дозиметрична система
Система за разпределение

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Цялостно оборудване по Прием и съхранение на суровини включително и транспорт до смесител; Мелница - производство и съхранение на шлам, включително помпа и необходими бъркалки; Зона смесване - дозиране и отливане на форми; Зона зреене; Зона Резателна машина; Зона набиране на якост - автоклави, система за събиране конденз и вакуум; Зона разделяне и пакетиране; Компресорно отделение Форми, страници и парни тролеи необходими за достигане на 150000м3 газобетон на година. Транспортни системи и кранове за придвижване на формите от миксера до пакетиращата система, съгласно техническа спецификация от документацията

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

10

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедура е в размер на 70000 лв. представена в една от следните форми : Парична сума, внесена по сметка на ТЕЦ " Бобов дол" ЕАД : IBAN BG 02 SOMB 9130 10 43850301 в "Общинска банка" АД, клон Дупница, или безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по кратък от 90 дни от дадата на подаване на офертата. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му и краен срок на валидност 15 работни дни след приключване на пробната експлоатация на съораженията и подписване на финален приемо-предавателен протокол.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

50% от поръчката ще се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.01-0021-С0001/10.08.2012 г, Приоритетна ос 2: Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на Оперативна програма "развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013". Начина на плащане : 10 % авансов превод в рамките на 5 работни дни, 70% междинно плащане в рамките на 5 работни дни 20% след доставка и въвеждане в експлоатация в рамките на 5 работни дни.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че участникът е обединение, участниците в него трябва да сключат писмено споразумение в допустима по закон форма.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Копие от документ за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, участнииците прилагат в офертата си и удостоверение за актуално състояние, за чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен / оригинал и в официален превод. 2. Нотариално заверено пълномощно , в случай, че участника се представлява от трето лице. Пълномощно, издадено от чуждестранно юридическо лице се представя в заверен превод на български език / прилага се и оригинала/. 3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 б. от "а" до "д", т.2 и т.3 , ал.2, т.1, т.3, т.5 и ал. 5 от ЗОП, участник, при който са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 2 т.1, т.3 и т.5 се отстранява от участие; 4. Списък на подизпълнители при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, или Декларация , че няма да бъде ползван подизпълнител; 5. В случай, че участника е обединение - документ , подписан от лицата в обединението в който задължително се посочва представляващият. 6. Когато участника в процедура е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл. 56 ал. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят в превод.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Участника да е редовен платец, да няма необслужвани кредити. Изискуеми документи. Декларация с обслужващи банки и Удостоверение за липса на необслужвани кредити издадено от съответните банки.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Доказателства за изпълнени минимум три договора, сходни с предмета на поръчката , през последните 3 години, оборудването да е въведено в експлоатация - списък на основните договори (по образец), придружени от референции за добро изпълнение. 2. Производителят на оборудването да има внедрена Система за управление на качеството, в съответствие с актуалните серии стандарти ISO или техни международно признати еквивалентни стандарти - предоставят се копие(я) от сертификат(и) или други доказателства за внедрени еквивалентни мерки. 3.Декларация за собствен или нает персонал, с които ще бъде извършен шеф-монтажа и обучението. 4 Документи доказващи професионалните възможности на лицата включени в декларацията. 5. При условие, че производителя е лице различно от участника, да се представи Документ доказващ правото на разпространение и продажба на оборудването от участника. 6. Сертификати за произход и качество на предлаганото оборудване.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена; тежест: 60
Показател: Оперативни разходи; тежест: 30
Показател: Срок на доставка; тежест: 30
Показател: Гаранционно обслужване ; тежест: 20
Показател: Влияние на околната среда; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

1-2-2013-03

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
17.05.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

На място при Възложителя или с платежно нареждане за сумата, преведена по сметка: BG 02 SOMB 9130 1043850301 SOMBBGSF , Общинска банка АД, клон гр.Дупница . Посочената цена е с ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
27.05.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.05.2013 г.  Час: 14:00
Място

Административната сграда на ТЕЦ"Бобов дол" ЕАД, с. Големо село

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Европейски фонд за регионелно развитие. Приоритетна ос 2: Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013"

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Орган, който отговаря за процедурата по медиация

Център за извънсъдебно решаване на спорове чрез медиация, ул. Дондуков №22, ет.2, Република българия 1000, София, E-mail: office@consensus-bg.com, Факс: 02 8222222

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Решението за откриване на процедурата може да бъде обжалвано съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.04.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ