Версия за печат

00015-2010-0022

BG-с.Медникарово: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

КонтурГлобал Марица изток 3 АД, обл.Стара Загора, За: Валентина Манева, Република България 6294, с.Медникарово, Тел.: 00359 42663616, E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com, Факс: 00359 42663610

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки и Снабдяване
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на метални продукти

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: КонтурГлобал Марица изток 3 АД, с.Медникарово, обл.Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на метални продукти от неръждаема стомана: листи

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44172000

Описание:

Ламарини (строителни)

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
39252 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

22-105-13

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за система за предварителен подбор
Номер на обявлението в ДВ 405722 от 26.07.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 50 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на метални продукти от неръждаема стомана: листи
V.1.1) Дата на сключване договора
04.04.2013 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.03.2013 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ТисенКруп – Юпитер Стомана ООД, ЕИК 131474168, СПЗ Враждебна, България 1000, София, Тел.: 02 9427850, Факс: 02 9454714

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 39252 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгл. чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.04.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП