Версия за печат

00396-2012-0005

BG-Борово: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Борово - с. Горно Абланово, с. Батин и с. Екзарх Йосиф
Код NUTS: BG323
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката включва ивършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013г, включващ три обособени позиции, както следва: 1. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово”, 2.Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”, 3. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”, в съответствие с предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Техническото предложение, Ценовата оферта, КСС и линеен график, които са неразделна част от договора и в съответствие с процедурните документи и с указанията на финансиращия/управляващия орган по проектите.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
10128756.6 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Цена; тежест: 60
Критерий: Концептуално решение на цялостното изпълнение на дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, което да гарантира спазването на крайния срок за изпълнение на проекта; тежест: 10
Критерий: Технико - технологична концепция за поетапното затваряне на кръстовищата в хода на изпълнение на предвидените СМР ; тежест: 15
Критерий: Организация на изпълнението на строителството; тежест: 15
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Номер на ОП: 00396-2012-0005

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 223 - 367350 от 20.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 123 / Обособена позиция №: 123 / Заглавие на обособената позиция: „Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013г. с три обособени позиции.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.03.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Консорциум „ЕВРО СТРОЙ” ДЗЗД, ЕИК: 176 039 779, Град Русе 7000, ул. „19-ти февруари” № 17, вх. А, ет. 4, България 7000, Град Русе, Тел.: 088 8866660, Факс: 082 584148

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10128756.6 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури чрез отпуснатите средства по Договор № 18/321/00515 от 11.05.2010г. по проект с наименование "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово; Договор № 18/321/00516 от 11.05.2010г. по проект с наименование "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и Договор № 18/321/00517 от 11.05.2010г. по проект с наименование "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по съответните обособени позиции.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.04.2013 г.