Версия за печат

00479-2013-0005

BG-Балчик: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Балчик, пл. "21 септември" №6, За: Димитър Димитров, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71065, E-mail: m.dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Дирекция "Туризъм, екология, международно сътрудничество и еврофондове"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Балчик, пл. "21ви септември" №6, За: Юлия петрова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71072, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Николай Ангелов - Кмет

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.balchik.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Балчик, пл. "21 ви септември" №6, За: Красимира Костова, Р България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71072, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Николай Ангелов - Кмет

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.balchik.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на комплекс от дейности по проект „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на Функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Балчик; Обособена позиция № 3 – Подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на служителите на общинската администрация“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: гр. Балчик
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител на комплекс от дейности по проект „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на Функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Балчик; Обособена позиция № 3 – Подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на служителите на общинската администрация“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1 – Изготвяне на функционален анализ на общинска администрация Балчик Описание на дейността: В рамките на настоящата дейност следва да се извърши функционален анализ на Общинска администрация Балчик, който да се базира върху Единната методология за функционален анализ и Наръчника към нея, разработени по подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет”. Функционалният анализ представлява процес на изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на отделна административна структура чрез използването на различни методи като: проучване и анализ на документи и информация, анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки. Функционалните анализи са много обхватен метод за цялостен или частичен анализ на административните структури, за оптимизиране на дейността на администрацията и въвеждане на ефективни методи за управление. Предвид широкото поле на приложение на функционалния анализ често срещана практика е определен анализ да се фокусира върху различни проблеми области. Функционалният анализ на Общинската администрация на община Балчик се прави с цел идентифициране на области и формулиране на препоръки за подобрение организа-цията и дейността, в това число за: – премахване на излишни и дублиращи се функции, закриване и/или преструктуриране на звена, по-добро разпределение на функциите между звената, по-прецизно дефинира-не на функциите на звената, извеждане при необходимост извън администрацията на нетипични функции; - препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията – подобряване формулировката на целите на администрацията и на нейните звена с оглед спазването на изискванията за конкретност, измеримост, съгласуваност, постижимост и определеност във времето, подобряване степента на изпълнение на целите на общинските администрации и техните звена; - препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността – чрез идентифи-циране и прецизиране на показатели за измерване на постигнатите резултати, използва-ните ресурси и съотношенията между тях, определяне на възможности за по-икономично използване на ресурсите (финансови и човешки) и за подобряване на резултатите от дейността. Функционалният анализ трябва да бъде извършен в съответствие с Единната методоло-гия за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и ще се състои от следните компоненти: Детайлен анализ на нормативната база, въз основа на която се осъществяват фун-кциите на общинската администрация. Анализ на релевантността - идентифициране на областите на политиката, за кои-то отговаря кмета на община Балчик; идентифициране, групиране и анализ на правомощията на кмета и на функциите на общинската администрация; анализ на релевантността на функциите на звената (дирекции, отдели и сектори) на общинската администрация, спрямо областите на политиката, за които отговаря кмета, установяване на нетипични функции, които могат да бъдат изведени от администрацията; анализ на вертикалното и хоризонталното разположение на функциите на звената на общинската администрация с оглед спазване изискванията на нормативните актове, наличието на изцяло или частично дублиращи се функции, наличие на вътрешни звена, които могат да бъдат закрити или преструктурирани. Анализ на ефективността - Описание и анализ на процеса на планиране и отчитане в администрацията на община Балчик; описание и анализ на мисията и на целите на общинската администрация; анализ на степента на осигуреност на мисията и целите на общинската администрация с функциите на основните им звена. Анализ на ефикасността - анализ на постигнатите резултати в дейността на об-щината и използваните финансови ресурси; анализ на резултати, разходи, обез-печеност с ресурси и натоварване в общинската администрация и отделните зве-на. Разработване на план включващ идентифицираните области за подобрение и ко

Прогнозна стойност без ДДС
115500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 1 % стойността на съответната обособена позиция, както следва: за Обособена позиция № 1 - 541,00 лв. / петстотин четиридесет и един лева/, за Обособена позиция № 2 – 380,00 /триста и осемдесет/, за Обособена позиция № 3 – 230 /двеста и тридесет лева/, а участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да е със срок на валидност 60 (шестдесет) работни дни след приключване на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на Община Балчик IBAN: BG11 UNCR 9660 3324 0052 12 BIC: UNCR BG SF БАНКА: УниКредитбулбанк Община Балчик Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За обособена позиция №1 - Авансово плащане в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от цената по чл. 3, ал. 1 в срок до 10 работни дни след сключване на Договора и издадена оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при наличие на финансов ресурс по проекта. 2. Окончателно плащане в размер на 75% (седемдесет и пет процента) от цената по чл. 3, ал. 1, след приемане изпълнението на договора с окончателен доклад и представяне на подписан Приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 13, ал. 2 и издадена оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при наличие на финансов ресурс по проекта. За обособена позиция №2 и №3 - Окончателно плащане в размер на 100 % (сто процента) от цената по чл. 3, ал. 1, след приемане изпълнението на договора с окончателен доклад и представяне на подписан Приемо - предавателен протокол, съгласно чл. 13, ал. 2 и издадена оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при наличие на финансов ресурс по проекта.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, всяко лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно обвързани с офертата и последващия договор съгласно българското законодателство. Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се обвърза от името на обединението. Съставът на обединението не могат да бъдат променяни. На основание чл. 49 от ППЗОП - когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят сключва договор за обществена поръчка, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, същият удостоверява обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 2 чрез документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Документите се представят в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да бъдат в срок на валидност.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта за участие изготвена по образец №1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (образец № 2); 3. Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено с подпис и печат на участника. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение - за всеки един член на обединението. 4. При участници обединения – договор за създаване на обединение, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението, дяловото участие на участниците в обединението, както и да се посочи водещия участник. 5. Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника, както следва: 5.1. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП посочени от Възложителя в документацията за настоящата обществената поръчка, 5.2. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, и посочени от Възложителя в документацията за настоящата обществената поръчка 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” – „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 от ЗОП– обазец № 6. 7.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – образец №7. на договор. 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП – по образец № 8, 9.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – образец № 9; 10. Документ за закупена документация за участие – копие, заверено с подпис и печат на участника; 11.Декларация за безпристрастност и поверителност - образец № 13 12.Декларация за автономност на офертата - образец № 14 13.Декларация по образец № 15 14.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с подпис на упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника. 15. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, същата трябва да съдържа данните и условията от образец № 18 и да е приложена в оригинал; 16. Декларация за липса на обстоятелствата по Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 по образец № 16. 17. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – по образец № 17. 18. Техническо предложение - образец 11 19. Ценово предложение - образец 12 В случай, че участникът ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция, в т.3 от оферта – образец №1 се попълва таблицата, като се посочва: наименование на подизпълнителите, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в този плик документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. За обединението следва да се представи заверено копие от договора за учредяване, с който се доказва създаването на обединението.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с декларация по образец – Образец № 3 (за съответната обособена позиция за която участва), придружена от заверени копия на договори за услуги с идентичен или сходен предмет, удостоверяващи стойностите им, периода на изпълнение и възложителите и препоръки за добро изпълнение на договорите, изброени в списъка и съдържащи упоменатата вече информация, издадени от лица, различни от Участника. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да докаже съответствието с горепосочените изисквания, съобразно вида и дела на участието си.
Минимални изисквания: За обособена позиция № 1 - Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), не по-малко от 65 000,00 лева с вкл. ДДС. Под предмет „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира предоставяне на услуги свързани с извършване на анализи на местно, регионално и/или национално ниво, в т.ч. за административни структури или еквивалентни дейности. За обособена позиция № 2 - Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), не по-малко от 45 600,00 лева. с вкл. ДДС. Под предмет „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира предоставяне на услуги свързани с разработване на стратегии за организационно развитие на местно, регионално и/или национално ниво, в т.ч. за административни структури или еквивалентни дейности. За обособена позиция № 3 - Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.), не по-малко от 28 000,00 лева.с вкл. ДДС. Под предмет „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира предоставяне на услуги свързани с разработване на стратегии за организационно развитие на местно, регионално и/или национално ниво, в т.ч. за административни структури или еквивалентни дейности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За доказване изпълнението на посоченото изискване участникът представя Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката (за съответната обособена позиция за която участва), изпълнени през последните 3 /три/ години, включително стойностите, датите и получателите – Образец № 4. Участникът следва да представи препоръка за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор, посочени от участника в Образец № 4. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател, стойност и изх.номер. 2. За всички експерти автобиография; диплома за завършено образование; референции, препоръки; копие на трудова/служебна книжка, възложени граждански договори и др. - удостоверяващи професионален опит в целевата област.
Минимални изисквания: 1. За обособена позиция № 1,2,3 - В процедурата могат да участват лица, които за последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум един договор за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под договори „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират договори с предмет - ОП 1 - извършване на анализи на местно, регионално и/или национално ниво, в т.ч. за административни структури; ОП2- договори с предмет за разработване на стратегии за организационно развитие на местно, регионално и/или национално ниво, в т.ч. за административни структури; ОП3 - договори с предмет за разработване на различни по вид нормативни документи на местно, регионално и/или национално ниво, в т.ч. за административни структури . 2. Експерти 2.1.Ключов експерт „Ръководител Екип”- висше образование, минимум образователно-квалификационна степен „магистър” в областите „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентна, най-малко 7 години професионален опит в публичния, неправителствения или частния сектор; минимум 3 годишен специфичен опит през последните 7 години (считано до крайния срок за подаване на офертата) в осъществяването на ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в областите: оптимизиране на функциите и организационно развитие на публичната администрация и/или разработване на документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на публичната администрация. 2.2. Ключов експерт „Експерт по административна реформа”,висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в областите „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентна,най-малко 5 години доказан професионален опит в публичния, неправителствения или частния сектор; минимум 2 годишен специфичен опит през последните 7 години (считано до крайния срок за подаване на офертата) в осъществяването на ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в областите: оптимизиране на функциите и организационно развитие на публичната администрация и/или разработване на документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на публичната администрация и/или опит в организационно консултиране и/или изграждане на административен капацитет и/или в извършването на дейности по оптимизиране на работните процеси и организационно развитие за публични органи 2.3.Ключов експерт „Финанси”, висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър" в професионално направление „икономика" или „финанси" или еквивалентна,най-малко 5 години доказан професионален опит в публичния, неправителствения или частния сектор; минимум 2 годишен специфичен опит (считано до крайния срок за подаване на офертата) в осъществяването на счетоводна и/или финансова дейност; 2.4.Ключов експерт „Юрист”, висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Право” или еквивалентна, най-малко 5 години доказан професионален опит в областта на правото;минимум 2 годишен опит в разработването на нормативни актове за публични органи (в т.ч. вътрешни правила, методологии, процедури и др.) В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, не представлява пречка завените ключови експерти да участват във всяка една от позициите за които участникът е подал оферта.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Предложена от участника крайна цена в лева; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 30
Показател: Техническо предложение. Показателя е разделен на два подкомпонента, всеки с относителна тежест 10, а именно: 3.1. Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на договора; 3.2. Описание на предлаганите дейности и подход, на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и на вътрешния контрол, който той ще упражнява ; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.04.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в срока за получаване на документацията, посочен в настоящото обявление, в брой, в касата на Община Балчик, при получаване на документацията или по банков път – когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от Възложителя по следната сметка: IBAN: BG38 UNCR 9660 8497 5033 15 BIC: UNCR BG SF БАНКА: УниКредитбулбанк Цената на настоящата документация е 30,00 (тридесет ) лв. Сумата от 30,00 лв. следва да бъде внесена в касата на ОбщинаБалчик или по банков път на следната сметка на Община Балчик- IBAN: BG38UNCR96608497503315, BIC:UNCRBGSF при Уникредит Булбанк, Балчик,код на плащане 44 70 00.Сумата следва да бъде внесена в срока по чл.28, ал.5 от ЗОП в брой, в касата на Община Балчик. Възложителят предоставя достъп до документацията на интернет-страницата на Община Балчик-www.balchik.bg., раздел "Обяви", подраздел "Обществени поръчки". Възложителят предоставя достъп до документацията на интернет-страницата на Община Балчик-www.balchik.bg., раздел "Обяви", подраздел "Обществени поръчки".

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.05.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.05.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр. Балчик, пл. 21 ви септември № 6, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Участниците следва да представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник, а упълномощените представители - изрично пълномощно. Представителите на средатвата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел представят документ, удостоверяващ статута им.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането е осигурено по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик” по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос II - "Управление на човешките ресурси", подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG 051PO002/12/1.1-04

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комиосия за защита на конкуренцията, бу,. "Витоша" №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на функционален анализ на общинска администрация Балчик
1) Кратко описание

Функционалният анализ представлява процес на изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на отделна административна структура чрез използването на различни методи като: проучване и анализ на документи и информация, анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки. Функционалните анализи са много обхватен метод за цялостен или частичен анализ на административните структури, за оптимизиране на дейността на администрацията и въвеждане на ефективни методи за управление. Предвид широкото поле на приложение на функционалния анализ често срещана практика е определен анализ да се фокусира върху различни проблеми области. Функционалният анализ на Общинската администрация на община Балчик се прави с цел идентифициране на области и формулиране на препоръки за подобрение организа-цията и дейността, в това число за: – премахване на излишни и дублиращи се функции, закриване и/или преструктуриране на звена, по-добро разпределение на функциите между звената, по-прецизно дефинира-не на функциите на звената, извеждане при необходимост извън администрацията на нетипични функции; - препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията – подобряване формулировката на целите на администрацията и на нейните звена с оглед спазването на изискванията за конкретност, измеримост, съгласуваност, постижимост и определеност във времето, подобряване степента на изпълнение на целите на общинските администрации и техните звена; - препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността – чрез идентифи-циране и прецизиране на показатели за измерване на постигнатите резултати, използва-ните ресурси и съотношенията между тях, определяне на възможности за по-икономично използване на ресурсите (финансови и човешки) и за подобряване на резултатите от дейността.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

3) Количество или обем

Функционалният анализ трябва да бъде извършен в съответствие с Единната методоло-гия за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и ще се състои от следните компоненти: Детайлен анализ на нормативната база, въз основа на която се осъществяват фун-кциите на общинската администрация. Анализ на релевантността - идентифициране на областите на политиката, за кои-то отговаря кмета на община Балчик; идентифициране, групиране и анализ на правомощията на кмета и на функциите на общинската администрация; анализ на релевантността на функциите на звената (дирекции, отдели и сектори) на общинската администрация, спрямо областите на политиката, за които отговаря кмета, установяване на нетипични функции, които могат да бъдат изведени от администрацията; анализ на вертикалното и хоризонталното разположение на функциите на звената на общинската администрация с оглед спазване изискванията на нормативните актове, наличието на изцяло или частично дублиращи се функции, наличие на вътрешни звена, които могат да бъдат закрити или преструктурирани. Анализ на ефективността - Описание и анализ на процеса на планиране и отчитане в администрацията на община Балчик; описание и анализ на мисията и на целите на общинската администрация; анализ на степента на осигуреност на мисията и целите на общинската администрация с функциите на основните им звена. Анализ на ефикасността - анализ на постигнатите резултати в дейността на об-щината и използваните финансови ресурси; анализ на резултати, разходи, обез-печеност с ресурси и натоварване в общинската администрация и отделните зве-на. Разработване на план включващ идентифицираните области за подобрение и конкретни препоръки за тяхното подобрение.

Прогнозна стойност, без ДДС
54167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 120
5) Допълнителна информация

Основните задължения на Изпълнителя при провеждане на функционалния анализ, които са описани в методологията и които се предвиждат за изпълнение, са разделени на следните етапи: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ (сформиране на екип, дефиниране на заинтересованите страни, уточняване на акцента на анализа, изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите, комуникация и гарантиране на ангажираност). По време на този етап следва да се извърши адаптиране на единната методология в съответствие с идентифицираните потребности на целевата група, да бъде направен избор на метод за изготвяне на анализа, да бъде изготвена рамка за анализа на събраната информация, да бъдат изведени индикатори за оценка на състоянието. Етап 2: Провеждане на функционалния анализ (анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране нa области за подобрение; формулиране на предложения за подобрение). При този етап следва да бъдат приложени методите за провеждане на проучванията. Следва да бъдат проведени анализи на релевантността, ефективността и ефикасността на общинската администрация. Етап 3: Приключване на функционалния анализ (приоритизиране на областите и предложения за подобрение, изготвяне на план за действие, изготвяне на проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад, комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни). В този етап следва да се изготвят препоръки за функционално и структурно оптимизиране, които да бъдат отразени в съответните нормативните актове. Важен момент от този етап от анализа е извеждането на препоръки, свързани с избягването на дублиращи се и/или нетипични функции. Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението (анализ на изпълнението на препоръките, информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките, публичност на резултатите от функционалния анализ). Този последен етап следва да гарантира устойчивост, за която се следи от УО на ОПАК и след приключване на изпълнението на проектите. На базата на проведения функционалния анализ изпълнителят следва да изготви препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията, препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията, препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността на администрацията. При провеждането на анализа следва да бъде обхваната цялата организационна структура на общинската администрация. Заключителният етап от анализа следва да даде конкретни и измерими показатели за функционално и структурно оптимизиране. За да бъде завършен цикъла на функционалния анализ е необходимо той да включва мерки за мониторинг и наблюдение, което от своя страна ще гарантира устойчивост на резултатите. При подготовката и провеждането на функционалния анализ Изпълнителят е необходимо да следва стриктно принципите, заложени в Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Методите за извършване на функционалния анализ включват набор от утвърдени техники, които се прилагат в международната практика: • Събиране, проучване и анализ на документи и информация (доклади за състоянието на съответната административна структура, резултати от изследвания, проучвания, външни и вътрешни одити, обратна информация от заинтересованите страни , др.); • Провеждане и анализ на анкетни проучвания чрез предварително разработени въпросници (за ръководители, служители и избрани заинтересовани лица); • Интервюта (с ръководители, служители и избрани заинтересовани лица); • Фокус групи; • Наблюдение; • Експертна оценка.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Балчик;
1) Кратко описание

Дейността има цел да бъде постигнато оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в общинска администрация Балчик. След като бъдат формулирани мерките за оптимизиране на функциите и организационното структуриране по Обособена позиция № 1, следва да бъдат приложени реални действия за изпълнение на препоръките и плана за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията. Изготвените като резултат от функционалният анализ план на действие ще бъде приложен, чрез разработване на необходимата стратегия за организационно развитие, устройствен правилник, вътрешни правила, инструкции и наръчници, методики и т.н. В зависимост от резултатите на функционалните анализи ще бъдат разработени вътрешни правила за предоставяне на общински услуги, правила за аутсорсинг на несвойствени дейности и ПЧП, организационни и функционални диаграми и правилници, методики за измерване постигането на целите, методики за измерването степента на усвояване на използваните ресурси, методики за управление на човешките ресурси и т.н. Също така, ако в резултат от функционалните анализи бъде установено, че се налага изготвянето на изменения в съществуващи нормативни актове, регулиращи дейността на общинските администрации, ще бъдат разработени конкретни предложения за изменения и допълнения на съответните актове. Разработването и прилагането на необходимите мерки за преодоляване на установените посредством функционалния анализ слабости е същинския инструмент, чрез който ще бъде постигнато организационното и функционално оптимизиране на общинската администрация на община Балчик. Чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията ще бъде поет ангажимент от общинското ръководство за изпълнение на плана за действие, изготвен в рамките на функционалния анализ по обособена позиция № 1.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

3) Количество или обем

1. Разработи предложения за усъвършенстване на вътрешни правила, и процедури; 2. Разработи и въведе стратегия за организационно развитие; 3. Рарзработи механизми за оценка на ефикасността и ефективността на администра-тивните структури; 4. Разработи индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението 5. Разработи и въведе наръчници, методики, инструкции и др. Изпълнителят следва да разработи и въведе стратегия включваща план, който да бъде с реалистичен срок и постижими цели. Стратегията следва да е краткосрочна за период до 3 години. Документът, който ще бъде разработен от Изпълнителя следва да има следната структура: • Мисия; • Област на политиката; • Визия; • Стратегически цели; • Индикатори за изпълнение; • Бюджетни програми: цели, дейности, индикатори за изпълнение, финансови ресурси. След като бъде изведена мисията и бъдат положени стратегическите цели за организационно развитие, следва да бъдат заложени индикатори за изпълнение, които да измерват дългосрочната ефективност на резултатите. За оценка на изпълнението на дейностите трябва да се формулират измерители - “входни индикатори”. Чрез тях ще се измерват ресурсите – както човешки, така и финансови – с които се осъществява определена дейност. Бюджетната програма следва да се разработи след като са дефинирани стратегическите цели и да включва: 1. Цели на бюджетната програма; 2. Дейности (проекти); 3. Ползите/ефекти и показатели за изпълнението на целите и дейностите; 4. Финансови ресурси. Важен елемент от прилагането на Стратегията е наблюдението и отчитането на нейното изпълнение. Една от основните цели на наблюдението е да бъде проследено използването на отпуснатите финансови средства и да се прецени дали е бил постигнат напредък в посока към очакваните резултати. Напредъкът следва да се измерва спрямо заложените цели, стандарти и критерии за ефективност и ефикасност, като този процес трябва да спомогне за: - проследяване напредъкът в хода на изпълнението на стратегиите и програмите; - да спомогне за по-добра осведоменост на заинтересованите страни; - да съпостави използването на ресурсите с получаването на резултатите; - създаването на база за отчетност; - осигуряването на основни данни, необходими за по-често извършване на оценка на процесите; В стратегията системата за наблюдение следва да бъде разработена така, че да отговаря на нуждите на основните заинтересовани страни по един ефективен и навременен начин, като гарантира устойчивост на процеса на организационно развитие.

Прогнозна стойност, без ДДС
38000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 120

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на служителите на общинската администрация
1) Кратко описание

В рамките на дейността трябва да бъдат разработени материали и проведени съве-щания на работни групи по звена, с цел повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите на общинската администрация. Материалите и конкретната задача на работните групи следва да се фокусира основно върху: • Идентифицираните слабите места в организацията и функциите на общинската администрация; • Изготвените планове за действие, съдържащи конкретни препоръки и мерки за преодоляване на слабостите; • Представяне, дискутиране и изучаване на нововъведените вътрешни правила, актове, наръчници. Програма за работа ще бъде разработена въз основа на оценените нужди на служителите на общинската администрация. За всяка от работните групи следва да бъде осигурен модератор на работата – експерт с доказан опит в съответната сфера.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

3) Количество или обем

Изпълнителят трябва да: 1. Изготви доклад, съдържащ отчет за изпълнение на дейността, включително програмата за работа на работните групи материали, описващи място на провеждане, брой участници, анализ на информацията получена като обратна връзка от участниците. 2. Разработена програма за повишаване капацитета за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите. Дейността следва да бъде изпълнена изцяло и приета с Приемо-Предавателен протокол от Възложителя в срок до 90 календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за начало на изпълнението.

Прогнозна стойност, без ДДС
23333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90