Версия за печат

00226-2012-0041

BG-Плевен: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Плевен, пл.Възраждане 2, За: Цеца Овчарова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 881296, E-mail: ir@pleven.bg, Факс: 064 822414

Място/места за контакт: Цеца Овчарова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pleven.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строително-монтажни работи на обекти: "Реновиране на Панорама "Плевенска епопея 1877" в Скобелев парк";"Благоустрояване на околното пространство на късноантична крепост "Сторгозия" в местността "Кайлъка" и "Ремонт и реставрация на исторически мост и паметник на победата" по обособени позиции: Обособена позиция №1: "Реновиране на Панорама "Плевенска епопея 1877" в "Скобелев парк" Обособена позиция №2: "Благоустрояване на околното пространство на късноантична крепост "Сторгозия" в местност "Кайлъка" Обособена позиция №3: "Ремонт и реставрация на исторически мост и Паметник на победата"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Плевен
Код NUTS: BG314
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Строително-монтажни работи на обекти: Панорама "Плевенска епопея 1877" в "Скобелев парк", на исторически мост и Паметник на победата, късноантична крепост "Сторгозия" в местност "Кайлъка" по обособени позиции : Обособена позиция №1: "Реновиране на Панорама "Плевенска епопея 1877" в "Скобелев парк"; 2. Обособена позиция №2: "Блогоустрояване на околното пространство на късноантична крепост "Сторгозия" в местност "Кайлъка" ; 3.Обособена позиция №3: "Ремонт и реставрация на исторически мост и Паметник на победата" във връзка с изпълнение на договор на Община Плевен BG161PO001/3.1-03/2010/035 финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции."

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
574943.47 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена за изпълнение на СМР; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 25
Показател: Гаранционен срок; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 473769 от 05.03.2012 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 511285 от 29.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ИРО 1714 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Ремонт и реставрация на исторически мост и Паметник на Победата
V.1) Дата на сключване договора
29.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.02.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД „Сторгозия 2013”, ЕИК 176468771, ул.”Сан Стефано”№12, България 5800, гр.Плевен, Тел.: 064 848762, E-mail: ilievimg@gmail.com, Факс: 064 848762

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 646249.19 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 574943.47 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял 12.88%
Кратко описание
Дейности по част "електро"

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции.", Проект "Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен "Договор BG161PO001/3.1-03/2010/035"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.04.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор