Версия за печат

00423-2012-0012

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000632256

"Метрополитен" ЕАД, ул. "Княз Борис I" №121, За: Красимира Георгиева; Искра Илиева, Република България 1000, София, Тел.: 003592 9212034; 003592 9212722, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 003592 9877892

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.metropolitan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.metropolitan.bg/bg/procurement.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Инвестиционна дейност по възлагане на СМР

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на изпълнители за: Проект за разширение на метрото в София, първи метродиаметър, етап III, лот 2, участък от МС 13 /Младост I, км.15+450/ до – МС16 /Бизнес парк в Младост IV, км.18+070/ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: участък от МС13 (Младост I , км 15+450) до км 17+000; Обособена позиция № 2: участък от км 17+000 до МС16 /Бизнес парк в Младост IV, км 18+070)

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за проектиране и изпълнение на участък, представляващ третия етап от Проекта за разширение на метрото в гр.София – Първи метродиаметър. Продължението на първи метродиаметър предвижда след МС13 продължаване на трасето по бул.Ал.Малинов до Бизнес парк София с изграждането на 2620м. метротрасе включващо 3бр. подземни метростанции. Поръчката е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Учасък от МС13 (Младост I , км 15+450) до км 17+000 Участъкът е подземен с дължина 1550 м и включва две подземни метростанции – МС14 и МС15; Обособена позиция № 2: Учасък от км 17+000 до МС16 /Бизнес парк в Младост ІV, км 18+070) Участъкът е подземен с дължина 1070м и включва една подземната метростанция МС16. Обхвата на работите по двете обособени позиции включва: разработване на работен проект на базата на технически проект, предоставен от Възложителя и строителство на участъка по следните части: Конструкции, Архитектурно-строителна, Релсов път и контактна релса, Водоснабдяване и канализация, Отопление, вентилация и климатизация, Електромеханична част, в това число доставка и монтаж на Технологично оборудване, Транспортна автоматика, Диспечерско управление и слаботокови системи до цялостно завършване на участъка и въвеждането му в експлоатация. В обхвата на поръчката се включват и преустройствата на инженерни мрежи, засягащи се при строителството, както и проектирането и строителството на наземната инфраструктура над трасето на метрото, на база разработен идеен проект за пътни работи и инженерни мрежи.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45234125, 45220000, 71000000

Описание:

Метростанция
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
85388562.98 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Проектно предложение ; тежест: 28
Критерий: Предложение за технология и организация ; тежест: 14
Критерий: Планиране изпълнението на Проекта ; тежест: 3
Критерий: Предлагана цена - офертна стойност ; тежест: 55
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 180 - 295795 от 19.09.2012 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 199 - 326346 от 16.10.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 119 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: участък от МС13 (Младост I , км 15+450) до км 17+000
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.02.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "МЕТРО БИЛД МЛАДОСТ" ЕИК176465355, бул."Черни връх"№92, България 1407, София, Тел.: 003592 8169900, E-mail: office@gpgroupbg.com, Факс: 003592 8169999

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 53899104.98 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 114 История / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: участък от км 17+000 до МС16 /Бизнес парк в Младост IV, км 18+070)
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.02.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "ГЕОМЕТРО Б.П." ЕИК 176428061, жк Манастирски ливади-изток, ул.”Боянски водопад” №106, България 1606, София, Тел.: 003592 9024090, E-mail: office@geostroy.com, Факс: 003592 9582014

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 31489458 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

ДА

Дял: 34%
Кратко описание на стойността/дела от поръчката, които ще бъдат възложени на подизпълнител/и:

"СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД - 27%. Дейностите, които ще изпълнява са: електрически системи и инсталации, транспортна автоматика, система за диспечерско управление, отопление, вентилация и климатизация, водоснабдяване и канализация, телекомуникационни системи. "СК-13 ТРАНССТРОЙ" АД - 7%. Дейностите, които ще изпълнява са: изпълнение на релсов път, контактна релса, пътни и сигнални знаци.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт 2007-2013"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.04.2013 г.