Версия за печат

00115-2013-0012

BG-Русе: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Русе, пл.Свобода №6, За: - по отношение на техническата част - Катя Павлова, дирекция Европейско развите - тел. 082 881767; - по отношение на документация и образци - Камен Христов, отдел Обществени поръчки - тел. 082 881710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881881, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Община Русе

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Русе, пл. Свобода №6, За: Ваня Попова, България 7000, Русе, Тел.: 082 881635

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Русе, пл. Свобода №6, За: Ваня Попова, България 7000, Русе, Тел.: 082 881635

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ при извършване на СМР по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка 2" в гр. Русе, който се изпълнява по Приоритетна ос 1: „Енергийна ефективност на сгради" на Националния Доверителен Екофонд.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на възлагането е изпълнението на строителен надзор при извършване на СМР по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка 2" в гр. Русе който се изпълнява по Приоритетна ос 1: „Енергийна ефективност на сгради" на Националния Доверителен Екофонд. Договорът за изпълнение на проекта между Община Русе и Националния Доверителен Екофонд е сключен с идентификационен номер № НСЗИ 0020/13.08.2012 г., съобразно който Община Русе е Бенефициент по проекта. Общата цел на проекта е да се възстанови, подобри и модернизира инфраструктурата на Детска градина „Незабравка 2“ в гр. Русе, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Специфичната цел на проекта е саниране на Детска градина „Незабравка 2" в гр. Русе. което включва следните дейности: топлоизолация на външни стени, под и покрив, мерки по котелна инсталация, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление и съпътстващи мерки. Реализацията на проекта ще осигури социални, икономически и екологични ползи - подобряване на качеството на живот чрез създаване на по-добри условия за отглеждане на децата, спестяване на разходи и по-здравословна околна среда.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обема на изпълнения строителен надзор е в пряка зависимост от обема на СМР. Общата сума за изпълнение на обществената поръчка с включването на всички разходи за изпълнението й следва да не надвишава прогнозната стойност.

Прогнозна стойност без ДДС
3750 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие парична сума или банкова гаранция в размер на 37 лв. Гаранция за изпълнение парична сума или банкова гаранция в размер на 3% от стойността на сключения договор за обществената поръчка. Гаранциите в парична форма се внасят в обслужваща банка:“Инвестбанк” АД клон Русе-Възраждане, BIC - IORT BGSF, IBAN:BG37 IORT 7379 3300 0300 00 счетоводна сметка 1724 000 300 Чл. 61. (1) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. (2) Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Чл. 62. (1) Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. (3) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Чл. 63. (1) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране по договор № НСЗИ 0020/13.08.2012 г. по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка 2" в гр. Русе ", който се изпълнява по Приоритетна ос 1: „Енергийна ефективност на сгради" на Националния Доверителен Екофонд. Плащането ще се извършва по следния начин: При подписване на протокол обр. 2 - 20%. 80% от договорената стойност ще бъдат изплатени на изпълнителя след въвеждане на строежа в експлоатация. За да се изпълни всяко плащане, изпълнителят е длъжен да представи документ удостоверяващ събитието и данъчна фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обстоятелства по чл. 47, ал. 2: - който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; - който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; - има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; - който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 3.който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП /Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика/; 5.за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за юридическо лице или едноличен търговец; Обединенията представят за всички лица, включени в обединението.Заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в превод на български език. Обединенията представят документите за регистрация на всички лица, включени в обединението. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в превод. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Споразумението трябва да съдържа клаузи, гарантиращи: всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно;водещият член на обединението да е упълномощен от останалите членове да задължава, да получава указания;изпълнението на бъдещия договор, включително и разплащанията по него да са в солидарна отговорност на всички членове;всички членове на обединението са задължени да останат заедно в обединението за целия период на изпълнениеЧуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Оферта на участника, по образец – Приложение № 1 към документацията; 1.1 Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника – Приложение № 1.1 към документацията; 2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай, че участникът се представлява от трето лице; 3. Регистрационни документи; 4. Декларация за запознаване с условията на поръчката - Приложение № 2 към документацията; 5. Декларация за приемане клаузите на договора - Приложение № 3; 6. Декларации относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП по образци – Прил. № 4,4а,5,5а,6,6а към документацията; 7. Списък с данни за подизпълнител/и, ако се ползват такива, както и декларация, подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган за участие на подизпълнител, по образец по образец – Приложение № 7 към документацията; 8. При използване на подизпълнител/и се прилага и декларация за съгласие от подизпълнителя/ите - Приложение № 7а към документацията; 9. Копие на документ за закупуване на документацията в размера изписан в т.ІV. 3.3 от обявлението; 10. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размера изписан в т.ІІІ 1.1 от обявлението; 11. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно изисканите в т. ІІІ. 2.2 от обявлението; 12. Доказателства относно техническата възможност за изпълнение на поръчката, съгласно изисканите в т. ІІІ. 2.3 ; 13. Подписан и подпечатан проект на договор по образец Приложение № 12 към документацията; 14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец Приложение № 10 към документацията; 15. Предлагана цена по образец Приложение № 11 към документацията; В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 3, 6, 8, 11 и 12 се представя от всеки от подизпълнителите. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.3, 6, 11 и 12 се представя от всяко лице, включено в обединението.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Копие на застраховка за професионална отговорност; 2. Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 3. Информация за общия оборот и оборота от строителен надзор за 2010, 2011 и 2012 г. по приложен образец, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си по образец приложение към документацията.
Минимални изисквания: 1. По т.1 участниците следва да притежават и приложат копие на актуална застраховка за професионална отговорност, съгласно чл.171 (1) от ЗУТ, валидна към момента на отваряне на офертите. 2. Заверени от участника за вярност, с подпис и мокър печат, копие на отчет за приходите и разходите/отчет за доходите за 2010, 2011 и 2012 г. и годишен счетоводен баланс за 2010, 2011 и 2012 г., (чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП). Не се прилага за участниците, които са регистрирани в Търговския регистър и са публикували годишните си финансови отчети. 3. Информация (счетоводна справка) по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, по приложен образец към документацията, за общия оборот и оборота от строителен надзор за 2009, 2010 и 2011 г. Чрез документите по т. 2 и т.3 участникът доказва реализиран оборот от строителен надзор за предходните 3 приключили финансови години не по-малко от двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката или не по-малко от 7 500 лв. (седем хиляди и петстотин лева) без ДДС. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответните минимални изисквания се прилагат към обединението като цяло, а при използване на подизпълнители в зависимост от вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък на договорите по приложен образец, с предмет осъществяване на строителен надзор с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, включително наименование на обектите, където е упражняван строителен надзор, стойностите на договорите, срока за изпълнение, датите и възложителите, придружен с копия на договорите с наименование на обектите, стойностите им, срока за изпълнение, датите и възложителите. Референции/препоръки за изпълнението на горепосочените договори 2.Валиден лиценз за упражняване на строителен надзор. 3.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката. 4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответните стандарти.
Минимални изисквания: 1. По т.1 участниците трябва да са изпълнили през последните три години (2010, 2011, 2012 г.) най - малко един договор сходен с предмета на поръчката. Доказва се със справка-декларация за основните договори, придружена от препоръки за добро изпълнение в които се посочва стойността на изпълнения договор, датата и мястото на обекта, както и да ли е изпълнен или се изпълнява професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. По т.2 участниците трябва да представят: - валиден лиценз за упражняване на строителен надзор, или съответен такъв на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение. - списък на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности, неразделна част от лиценза за упражняване на строителния надзор. 3. По т.3 участниците трябва да представят списък на технически правоспособните физически лица, определени за изпълнение на предмета на конкретната обществена поръчка. Участникът следва да представи и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени, копия на дипломи за завършено образование и автобиографии. 4. По т.4 участниците трябва да притежават и представят копия на валидни сертификати: внедрени ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството", OHSAS 18001:2008 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" или еквивалентни. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответните минимални изисквания се прилагат към обединението като цяло, а при използване на подизпълнители в зависимост от вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Участникът трябва да притежава лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ или съответните документи, съгласното националното законодателство на чуждестранните лица.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.04.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да се закупи всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа от Община Русе, пл."Свобода" № 6, "Информационен център", гише "Търговия и транспорт" срещу представен документ за внесената сума - 12 лв. с ДДС, внесени по сметка в"Инвестбанк" АД, клон Русе Възраждане BIC - IORTBGSF, IBAN:BG96 IORT 7379 8400 0800 00, счетоводна сметка 7311 000 800 000 К РР вид плащане: 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.04.2013 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.04.2013 г.  Час: 10:00
Място

Община Русе, пл.Свобода 6, ет.3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка 2" в гр. Русе, който се изпълнява по Приоритетна ос 1: „Енергийна ефективност на сгради" на Националния Доверителен Екофонд.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ