Версия за печат

00115-2013-0012

BG-Русе:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-01-764 от 01.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Русе, пл. Свобода №6, За: - по отношение на техническата част - Катя Павлова, дирекция Европейско развите - тел. 082 881767; - по отношение на документация и образци - Камен Христов, отдел Обществени поръчки - тел. 082 881710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881881, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Община Русе
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на възлагането е изпълнението на строителен надзор при извършване на СМР по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка 2" в гр. Русе който се изпълнява по Приоритетна ос 1: „Енергийна ефективност на сгради" на Националния Доверителен Екофонд. Договорът за изпълнение на проекта между Община Русе и Националния Доверителен Екофонд е сключен с идентификационен номер № НСЗИ 0020/13.08.2012 г., съобразно който Община Русе е Бенефициент по проекта. Общата цел на проекта е да се възстанови, подобри и модернизира инфраструктурата на Детска градина „Незабравка 2“ в гр. Русе, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Специфичната цел на проекта е саниране на Детска градина „Незабравка 2" в гр. Русе. което включва следните дейности: топлоизолация на външни стени, под и покрив, мерки по котелна инсталация, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление и съпътстващи мерки. Реализацията на проекта ще осигури социални, икономически и екологични ползи - подобряване на качеството на живот чрез създаване на по-добри условия за отглеждане на децата, спестяване на разходи и по-здравословна околна среда.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури по договаряне, обектът на поръчката не позволява възлагането и чрез борсова сделка, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Пламен Пасев Стоилов
Длъжност: Кмет на Община Русе