Версия за печат

00470-2013-0006

BG-с. Черноочене: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул. "Шеста" №9, За: Кенан Нешат, България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691-6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03697-6223

Място/места за контакт: Кенан Нешат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Черноочене
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е изобор на изпълнител за строително-монтажни работи на обекти :„Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово.”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: -Ремонт и реконструкция на спортно съоръжение-общински стадион – с. Черноочене;

Прогнозна стойност без ДДС
2116286 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.01.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: 21 000 /Двадесет и една хиляди/ лева без включен ДДС. Сумата следва да бъде внесена в касата на община Черноочене, от 9:00 часа до 17:00 часа. всеки работен ден или по банков път, преведена по сметка на Възложителя: Банка: СИБАНК - Кърджали IBAN: BG21BUIB78973206143003 BIC: BUIBBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансово плащане (до 50% от стойността на договора) се извършва в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на договора след представена от Изпълнителя на банкова гаранция за авансово плащане (оригинал) и фактура (оригинал). Гаранцията за авансовото плащане е валидна за срок от една година от датата на сключване на договора за изпълнение и изтича изцяло и автоматично след посочения срок или в случай, че бъдат представени протоколи за приемане на видове услуги и СМР на стойност равна на стойността на авансовото плащане. Окончателното разплащане в размер на 50% (петдесет процента) или оставащия процент след приспадане на авансовото плащане от стойността на договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: в 90 (деветдесет) дневен срок след въвеждане на обектите по проекта в експлоатация и издадена фактура от страна на Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, които трябва да съдържа офертата на участника - Приложение№2 2.Документ за закупена документация за участие в настоящата открита процедура (копие) 3.Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или оригинал на Банкова гаранция за участие), издаден от банка) 4.Административни сведения за участника - Образец №1 5.Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им - Образец №2 6.Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Образец 3, Образец №4 и Образец №5 7.Декларация за участието/неучастието на подизпълнители - Образец №6 8.Декларация от подизпълнител /попълва се при наличие на такъв/ - Образец №7 9.Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП - Образец №8 /попълва се от всеки член в обединението, който ще извършва строителна дейност, както и от подизпълнителя/ 10.Декларация за използване на чужденци – Образец №9 11.Регистрационни документи на участника 12.Документ за регистрация на Участника съгласно чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП: 13.Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице •Когато документите са копия, следва да бъдат заверени от участника. 14.Когато участникът в откритата процедура или участник в обединението е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи в т.11 трябва да са: 15.издадени от компетентния орган в страната на участника; 16.заверени от участника копия с официален превод на български език 17.да бъдат издадени/заверени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата. 18.Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 19.Оригинал или нотариално заверено копие на Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие в обществената поръчка, ако участникът е такъв. В случай, че в споразумението не е посочено лице, което представлява участника, всеки от членовете на обединението/консорциума подписва нотариално заверено пълномощно, с което упълномощава физическото лице, което ще представлява обединението; 20.Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 21.Документ за данъчна и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); 22.При участие на чуждестранно лице е необходимо то да представи еквивалентен документ на съответния орган в държавата, в която е установен. 23.Доказателства за изпълнение на изискванията към участника за икономическото и финансово състояние 24.Доказателства за изпълнение на изискванията за техническите възможности и квалификация на участника 25.Декларация по закона за защита на личните данни – Образец №15; 26.Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи - ІІІ / трета / категория, както и копие от валиден талон или еквивалентни документи; 27.Сертификати за притежавани от участника ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентни на тях – копия заверени от участника; 28.Чуждестранните участници представят документи по т.16.5 и т.16.6 от съответните компетентни органи, съгласно Националното им законодателство. 29.Декларация за притежаване от участника строително оборудване, транспортни средства и механизация - Образец №16 30.Декларация за приемане условията в проекта на договора – Образец №17. 31.Декларация за оглед на обекта – образец №18
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Годишен баланс за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) и отчет за приходите и разходите за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) – копие, заверено от Участника. Тези документи не се представят за участници, които са регистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписванията и са публикували годишните си финансови отчет. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи, съобразно Националното им законодателство. - Застрахователна полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство на участника – копие заверено от Участника. Ако участникът е обединение или използва подизпълнители, застрахователната полица се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, или като подизпълнител, извършващо строителство. Заб: Участникът следва да подновява застраховката редовно до изтичане на срока на изпълнение на поръчката и срока за отстраняване на дефекти. За участници чуждестранни лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. - Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника - Образец № 10. - Удостоверение от банка, потвърждаващо, че участникът разполага със собствен финансов ресурс или има достъп до кредитен ресурс /кредитна линия/ за финансиране на дейностите по поръчката, издадено не по-късно от един месец преди крайния срок за подаване на офертата – оригинал или нотариално заверено копие. Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: Участникът да е реализирал сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от извършена дейност в размер на не по-малко от 6 340 000,00 лв. (шест милиона триста и четиридесет хиляди) без ДДС. - Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им при изпълнение на дейностите по строителство. За участници чуждестранни лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. - Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитна/и/ линия/и/ в размер не по-малък от 400 000,00 лева (четиристотин хиляди) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък на основните договори, изпълнени през последните 5 (пет) години (в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си), придружен от поне една препоръка (референция) за добро изпълнение. В препоръките задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката- Образец № 11; б) Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – копие, заверено от участника; в) Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен – копие, заверено от участника; г) Списък на техническия персонал /ключовия персонал/, Декларация за разположение на ключов експерт и автобиографии на ключовия персонал, придружени с документи удостоверяващи образователната им квалификация, професионален и специфичен опит – Образец № 12, Образец № 14, Образец № 13; Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, издадени от съответната държава. Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от превод на български език, с изключение на документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, които се представят в официален превод. д) Декларация по закона за защита на личните данни - Образец № 15; е) Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи ІІІ /трета/ категория, както и валиден талон – копия заверени от участника; Чуждестранните участници представят документи по т. е) от съответните компетентни органи, съгласно Националното им законодателство. ж) Декларация за притежаване от участника строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор за наем/лизинг или предварителен договор за ползване от трети лица, от които произтича правото на участника да ползва оборудването - Образец №16.
Минимални изисквания: Участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор за строителство, сходен с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години (2008-2012г.). Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбира строителство и/или реконструкция на спортни комплекси/съоръжения/площадки или други сгради и съоръжения от техническата и благоустройствена инфраструктура. - Участникът да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001: 2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. - Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001: 2004 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. - Участникът трябва да разполага с екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов персонал), както следва: Ръководител на екипа - висше образование в областта на промишленото и гражданското строителство или еквивалентно; минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на строителството. Технически ръководител - строителен инженер с образователна степен „бакалавър” или „магистър”; стаж по специалността - 5 години. Специалист – контрол на качеството - строителен инженер с образователна степен „бакалавър” или „магистър”; стаж по специалността - 3 години. Инженер ВиК - инженер с образователна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност ВиК, ХТС, ХМС или еквивалентна; стаж по специалността - 3 години. Електроинженер - инженер с образователна степен „бакалавър” или „магистър”; стаж по специалността - 3 години. Архитект - придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна, притежава минимум 3г. професионален стаж по специалността - Участникът трябва да разполага със строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката: самосвал – минимум 5 бр., багер – минимум 3 бр.,челен товарач-колесен- минимум 2 бр,грейдер- минимум 1 бр,валяк-вибрационен- минимум 2 бр;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 Качество и обоснованост на техническото предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 40
Показател: П2 Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: П3 Предложена цена в лева без включен ДДС; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.04.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата следва да бъде внесена в касата на община Черноочене, от 9:00 часа до 17:00 часа. всеки работен ден или по банков път, преведена по сметка на Възложителя: Банка: СИБАНК - Кърджали IBAN: BG21BUIB78973206143003 BIC: BUIBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.05.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.05.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на ОБА Черноочене

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

По договор № 09/312/01174 от 21.11.2012г. финансиран по Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013” , подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата, попада в праговете по чл. 14, ал.1,т.1 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 съгласно ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.03.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ