Версия за печат

00590-2012-0011

BG-Стамболийски: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стамболийски, ул." Г.С.Раковски" № 29, За: инж.Любка Маджарова-Зам.кмет, Република България 4210, Стамболийски, Тел.: 0339 62493, Факс: 0339 62308

Място/места за контакт: Община Стамболийски
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване на одит на изпълнението и отчитането на проект № DIR - 51011116-15-51 "Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" /ОПОС/

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 9
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Стамболийски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни възложената му обществена поръчка съгласно техническата спесификация, предложението за изпълнение на поръчката и ценовата оферта, при спазване клаузите на договора и действащото законодателство.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79210000

Описание:

Счетоводни и одиторски услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
118000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническо предложение; тежест: 80
Показател: Предлагана цена; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 504900 от 18.10.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор
V.1) Дата на сключване договора
26.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.02.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СЕМПЕР ФОРТИС ООД, Ул. "Николай Лилиев" № 21, Република България 1421, София, Тел.: 02 4412379, Факс: 02 4412879

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 118000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.03.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор