Версия за печат

00470-2013-0003

BG-с. Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 90 от 20.03.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, ул. "Шеста" 9, За: Николина Милева, Р България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Авторски надзор на обект "Рехабилитация на път KRZ1436 - с. Комунига - с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

В изпълнение на договор № 09/321/01164/27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е необходимо възлагане на авторски надзор с договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 т. 3 от ЗОП на обект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км.0+000 до км. 25+00 общ. Черноочене обл. Кърджали”. Дружеството "ГЕОландс" ЕООД съгласно Договор за проектиране №30/10.05.2012г. и ЕТ "Данс-САВЧЕВ" гр. Кърджали съгласно Договор №42/11.06.2012г. са в качеството на изпълнители. Възлагането на горепосочената услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски права и други права на интелектуална собственост по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и на чл. 162 от ЗУТ. По смисъла на чл. 12 от ЗАПСП авторското право принадлежи на лицето, което е създало проекта, уъвърден по реда на действащото законодателство. Общата стойност на услугата е 21 474.00 лв без ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ГЕОландс" ЕООД гр. Хасково, ул. "Гоце Делчев" № 24-30, вх. В, ап. 7 ЕТ "Данс-САВЧЕВ" гр. Кърджали ул. "Републиканска" №47, ет. III

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.03.2013 г. 


Възложител

Трите имена: АЙДЪН АРИФ ОСМАН
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА