Версия за печат

00908-2013-0001

BG-Бургас: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, За: Станка Стоянова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 05 894163, E-mail: upravitel@bsregion.org, Факс: 05 894163

Място/места за контакт: Областна админстрация Бургас, отдел "ПНО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача: www.bsregion.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Осъществява държавната политика на територията на областа

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

”Услуги по дезинсекция на ларви и/или имаго на комари на територията на област Бургас с наземна и авиационна техника и подходящи препарати за 2013г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Съгласно раздел ІІ, т. 1.5)
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Дезинсекция на ларви и маго на комари на територията ня област Бургас, за общините: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

34 172 дка Община Айтос - 5 400 дка, от които: 400 дка, находящи се в парк „Славеева река”;5 000 дка, находящи се в жилищна зона на гр. Айтос.Община Бургас – 12 000 дка, от които:1000 дка, находящи се в Приморски парк и Парк Езеро;4 000 дка, находящи се в крайбрежните зони на Атанасовското езеро; 4 000 дка, находящи се в крайбрежните зони на Бургаско езеро Вая ; 3 000 дка, находящи се в крайбрежните зони на Бургаското езеро Мандра; Община Камено – 400 дка, от които:200 дка, находящи се в близост до Мандренското зеро в с. Константиново;200 дка, находящи се в близост до р. Русокастренска в с. Тръстиково.Община Карнобат – 600 дка, Община Несебър – 609 дка, от които:178 дка, находящи се в района на р. Хаджийска – от устието на реката до северната част на м. „Кокалу”;376 дка, находящи се в имот № 61056.25100 в м. „Блатото”;55 дка, находящи се по поречието на р. Двойница – в продължение на 2 км. от устието.Община Поморие – 303 дка, от които:50,986 дка, находящи се в ПИ № 57491.15.114–водоем;29,582дка, находящи се в ПИ № 57491.16.594–мочурище;151,010 дка, находящи се в ПИ № 57491.16.497–мочурище;1,409 дка, находящи се в ПИ № 57491.16.512–мочурище; 16,217 дка, находящи се в ПИ № 57491.16.513–мочурище;0,588 дка, находящи се в ПИ № 57491.16.509–мочурище;27,020 дка, находящи се в ПИ № 57491.13.592–мочурище;7,701 дка, находящи се в ПИ № 57491.13.593–мочурище;5,397 дка, находящи се в ПИ № 57491.13.594–мочурище;2,997 дка, находящи се в ПИ № 57491.13.595–мочурище;10,509 дка, находящи се в ПИ № 57491.13.596 – мочурище;Община Приморско–2 220 дка, от които:236 дка, находящи се в местността „Корията”;528 дка, находящи се по поречието на р. Дяволска – на изток от главния път;693 дка, находящи се по поречието на р. Дяволска–на запад от главния път;564 дка, находящи се по поречието на р. Караагач, западни части от главния път;435 дка, находящи се около блатото „Стомополо”-заблатени територии.Община Созопол–11 000 дка, от които:500 дка, находящи се в местността „Митков мост”;2400 дка, находящи се в гр. Черноморец;2000дка, находящи се в местността „Червенка”;800 дка, находящи се вместността „Санта Марина” и местността „Герените”;3000 дка, находящи се в гр. Созопол;1900 дка, находящи се в местността „Буджака”,400 дка, находящи се в местността „Каваците” Община Средец–200 дка, от които:85 дка, находящи се по поречието на р. Средецка и градски парк;60 дка, представляващи открити заблатени площи, находящи се на изхода на гр. Средец за Бургас;55 дка, находящи се срещу архиологическа база Дебелт–открити канали и прилежащи терени.Община Сунгурларе–780 дка, от които:400 дка, находящи се по поречието на р.„Луда Камчия” и притоците й;250 дка, находящи се по поречиенто на р. „Мочурица” в направление от селата Чубра-Лозица-Вълчин, десен приток от селата Терзийско-Грозден, ляв приток от селата Есен-Черница-Горово и пак ляв приток по направлене селата Костен-Климаш-Лозарево;130 дка, находящи се в селата Скала, Грозден, Черница, Лозица, Лозарево, Климаш, Съединение, Прилеп и Подвес в землищата на които има микро язовири.Община Царево-660 дка., от които: 80 дка, находящи се в с. Лозенец–дерето между СО Тарфа и с. Лозенец,-дерето между ВС Лозенец и с. Лозенец,-Пречиствателна станция Лозенец;140 дка, находящи се в гр. Царево–дерето, находящо се в м.Арапя, дерето на зона Север /Попски плаж/, дерето преминаващо през града /кв.Мандрата/, реката на м. Нестинарка;40дка, находящи се в с. Варвара;80 дка, находящи се в. гр. Ахтопол–дерето в парка на града, дерето м. Коросята, устието на р. Велека, деретата на плаж „Селистар” и плаж „Бутамята”;30 дка, находящи се в с. Резово;30 дка, находящи се в с. Велика;30 дка, находящи се в с. Фазаново;20 дка, находящи се в с. Кондолово;30 дка, находящи се в с. Българи;40 дка, находящи се в с. Кости;30 дка, находящи се в с. Бродилово;20 дка, находящи се в с. Изгрев;50 дка, находящи се в с. Синеморец;40 дка–2 бр.микроязовири на с. Лозенец

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.11.2013 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 700 лева /седемстотин лева/ и се представя под формата на банкова гаранция или парична сума /по избор на кандидата/, внесена по сметка на Областна администрация, гр. Бургас – IBAN: BG60UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCRBGSF, “Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията за добро изпълнение е в размер 3 % от стойността на поръчката и се представя при подписването на договора под формата на банкова гаранция или парична сума, по избор на кандидата, определен за изпълнител. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава след приключване изпълнението на договора, при условия посочени в него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 10 дневен срок от получаване на фактура в оригинал и двустранно подписан, без забележки, приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на извършените дейности.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, имат всички участници отговарящи на законовите изисквания и тези на възложителя. Участниците трябва да са специализирани в изършването на дезинсекционни дейности, съгласно чл. 1, ал. 1 от от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. на Министерство на здравеопазването и да са вписани в съответния регистър, да разполагат със специалист/и притежаващ/и удостоверения за правоспособност за ръководител и изпълнител, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба № 3/24.01.2005г. на МЗ, издадени от РЗИ и НЦЗПБ, да разполагат с добре обучен персонал и високоефективна техника за изпълнение на услугите. Участниците трябва да извършват дейността като специализирана фирма и/или организация, извършваща дезинсекционни дейности, съгласни чл.1, ал.1 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. на Министерство на здравеопазването и да са вписани в съответния регистър (Документ за вписването на участника в „Регистър на лицата, извършващи дейности по дезинсекция и дератизация”, съгласно чл.21 на Раздел V от Наредба №3/24.01.2005г.на МЗ); В случай, че Участникът участва като обединение, участниците в обединението трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, - че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - че водещия член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: - Копия на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на участника за предходните три години (2010, 2011 и 2012 год.); - Информация за общия оборот и за оборота от ДДД дейности за последните три години (2010, 2011 и 2012 год.) с посочване на оборота за всяка година поотделно.
Минимални изисквания: Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация не по малко от 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС през последните три години (2010, 2011 и 2012 год.).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. - Списък на договори (минимум два) с предмет, подобен на настоящата поръчка, с посочване на възложителя, стойността и срока на договора и приложени припоръки/референции за добро изпълнение (поне 2 бр.). Препоръките/референциите да се отнасят до посочените в списъка договори. (Образец № 6) 2. - Документ за вписването на участника в „Регистър на лицата, извършващи дейности по дезинсекция и дератизация”, съгласно чл.21 на Раздел V от Наредба №3/24.01.2005г.на МЗ 3. - Удостоверение за правоспособност на ръководител за извършване на дейности, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването – заверено от участника копие, а за доказване на опита могат да бъдат представяни - трудови договори, граждански договори, трудови книжки, декларация свободен текст от самото лице или удостоверяване по друг подходящ начин; - Удостоверение за правоспособност за изпълнител/и за извършванне на дейности, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването - заверено от участника копие; - Списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, включително тези, отговарящи за контрола на качеството; – Попълнен образец на професионална биография на експерт (Образец № 7), придружена с документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата които отговарят за извършване на услугата; - Ако участникът предвижда в изпълнение на поръчката използването на външни специалисти, се прилагат декларации, че същите са съгласни да участват. 4. - Декларация, свободна редакция, за описание на собствено и/или наето , заето и т. н. оборудване, с което разполага участника за изпълнение на услугата предмет на поръчката, както и договори за наем или заем или декларация от собственика на активите и др.(заверени от участника копия); 5. - Свидетелство за авиационен оператор и валидно удостоверение за летателна годност на въздухоплавателното средство (заверени от участника копия ) 6. - Заверени копия на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент - Валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент. 7. - Списък на препаратите (биоцидите), които ще се използват при всеки вид обработка, както и начина на употреба на съответния биоцид (концетрация и разходна норма) - Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат от МЗ за предлагания препарат, придружено с информационен лист за безопаснот.
Минимални изисквания: 1. Участниците да имат опит в извършването на услугите, предмет на обществената поръчка. Когато участникът е обединение, изискването за минимален опит в изпълнение на ДДД дейностите се счита за изпълнено, когато поне един от участниците в обединението притежава изискуемия минимален опит. Информация за опита следва да бъде представена от всеки от участниците в обединението. 2. Участниците да извършват дейност като специализирана фирма и/или организация, извършваща дезинсекционни дейности, съгласни чл.1, ал.1 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. на Министерство на здравеопазването и да са вписани в съответния регистър. 3. Участникът трябва да разполага с квалифициран ръководен и технически, добре обучен персонал, притежаващ необходимия опит за изпълнение предмета на поръчката. Необходимо е да разполага с минимум един специалист притежаващ правоспособност за ръководител ,който да има опит като такъв минимум три години и минимум един специалист притежаващ правоспособност за изпълнител за извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването. Ако участникът предвижда в изпълнение на поръчката използването на външни специалисти, се прилагат декларации, че същите са съгласни да участват. 4. Участниците да разполагат с необходимото оборудване за изпълнение на поръчката, за наземно и авиационно третиране на площите. 5. Участниците да могат да извършват авиационна дейност и използваните от тях въздухоплавателни средства да са годни за летене. 6. Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент и ISO 14001:2004 - система за управление на околната среда или еквивалент 7. Предлаганите от участниците препарати за изпълнение предмета на поръчката да са разрешени за предлагане на пазара и употреба в Република България.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерство на здравеопазването.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 526480 от 28.02.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.04.2013 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 4 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата се закупува в сградата на Областна администрация – Бургас, етаж четвърти, стая № 34, срещу 4.00 лева, платими в касата на администрацията до 17.30 часа на 11.04.2013 год.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.04.2013 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.04.2013 г.  Час: 10:30
Място

Сградата на Областна администрация Бургас

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.03.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ