Версия за печат

00897-2013-0001

BG-Варна: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Институт по металознание, съоръжения и технологии "акад.Ангел Балевски" с център по хидро- и аеродинамика-Варна, кв.Аспарухово, п.к.58, ул."Уилям Фруд" № 1, За: гл.ас.инж.Валери Димитров - Ръководител сектор"Корабни движители и кавитация" и Йорданка Велева-правен съветник, Република България 9003, Варна, Тел.: 052 370501, E-mail: office@bshc.bg, Факс: 052 370514

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bshc.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bshc.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: научно-изследователска дейностДруго (моля пояснете): научно-изследователска дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на двукомпонентен винтов динамометър за монтиране в корабен модел с цел провеждане на силови измервания при изпитания на модели на корабни гребни винтове в кавитационна тръба.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Варна, кв.Аспарухово, ул."Уилям Фруд" № 1
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на един брой двукомпонентен винтов динамометър за монтиране в корабен модел с цел провеждане на силови измервания при изпитания на модели на корабни гребни винтове в кавитационна тръба: въртящ момент 40N, упор 700N, максимална скорост на въртене при въздух 1000rpm или вода 3000rpm, с четири броя приспособления за монтиране към кавитационна тръба

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31710000

Описание:

Електронно оборудване

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
35364 GBP без ДДС
Най-ниска оферта: 35364, Най-висока оферта: 38632 GBP без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

ОП № 1/2013

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № АВ132004 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
14.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.02.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Късънс Технолоджи"ЛТД - Cussons Technolodgy LTD VAT N: 864462993, company N: 4271888, ул."Грейт Клоус" №102- 102 Great Clowes Street, Англия- England uk M7 1RH, Салфорд Манчестер - Salford Manchester, Тел.: 0444 1618330036, E-mail: sales@cussons.co.uk, Факс: 0044 1618344688

URL: www.cussons.co.uk.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 35364 GBP без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 35364 GBP без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 35364, Най-висока цена 38632 GBP без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от получаване на съобщението или от изтичане срока за извършване на съответното действие или бездействие, съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.03.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

б) Стоките, предмет на доставката, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност.

Възлагането на поръчката е извършено в съответствие с разпоредбите на ЗОП. Разпоредбата на Чл.90 ал.1 т.5 от ЗОП съдържа няколко предпоставки: - обществената поръчка и сключеният договор да имат за предмет доставка. - доставената стока да се произвежда с цел изследване, експериментиране , научна или развойна дейност и - да се произвежда в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяването на разходите за тази дейност. В случая са налице всички кумулативно дадени предпоставки за провеждане процедура на договаряне без обявление: 1.Възложената обществената поръчка е за доставка. 2.Предмет на доставката е един брой двукомпонентен винтов динамометър, произвеждан по уникални проекти и технологии за специализирано лабораторно оборудване "Кемпф и Ремерс" от подразделение за хидродинамично изследователско оборудване на фирмата производителка - Късънс Технолоджи ЛТД. От техническата спецификация на доставката и интернет страницата на Късънс Технолоджи ЛТД се установява, че двукомпонентния динамометър се произвежда по уникалните проекти и технологии на "Кемпф и Ремерс" с цел научни изследвания и експериментална дейност. Справка:www.cussons.co.uk/marine-research. 3.Специализираното лабораторно оборудване и конкретно двукомпонентния винтов динамометър, се произвежда в ограничени количества , поради неговото предназначение: за експериментиране с модели и провеждане на научни изследвания в специализирани лаборатории по морска хидродинамика, обзаведени с кавитационна тръба, каквато има в Центъра по хидро и аеродинамика на БАН.Кавитационната тръба е показана в интернет страницата на Центъра по хидро- и аеродинамика- Варна. Справка:www.bshc.bg/structurebg/cavitation_tunnel_bg.html. 4. За доставката не може да бъде формирана пазарна цена, понеже двукомпонентния винтов динамометър се изработва по специални заявки и спецификации от Късънс Технолоджи ЛТД, която е единствен негов производител, видно от пълното описание на предмета на обществената поръчка и техническата му характеристика в интернет страницата на производителя www.cussons.co.uk/marineresearch/products/propeller_dinamometers/. При наличие на предвидените в закона предпоставки , възложителят е длъжен да проведе предвидената по тях процедура на договаряне без обявление, съгласно чл.90 ал.1 т.5 , във връзка с Чл.16 ал.8 от ЗОП.