Версия за печат

02435-2012-0002

BG-Добрич: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна дирекция на МВР - Добрич, гр.Добрич, ул."Максим Горки" №12, За: Галина Георгиева, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 658280, E-mail: dds_mvr_dobrich@abv.bg, Факс: 058 658217

Място/места за контакт: ОДМВР - Добрич
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на природен газ за отопление на административната сграда на ОДМВР - Добрич с адрес: гр.Добрич, ул."Максим Горки" №12 със срок на изпълнение 36 месеца."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ОДМВР - Добрич, гр.Добрич, ул."Максим Горки" №12
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на природен газ за отопление на административната сграда на ОДМВР - Добрич с адрес: гр.Добрич, ул."Максим Горки" №12 със срок на изпълнение 36 месеца. Прогнозно количество за целия период на договора - 90 х.н.м3 /хиляди нормални кубически метра/, необходимите количествата се заявяват ежегодно по приложения на доставчика.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09123000

Описание:

Природен газ

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 13361 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на природен газ за отопление на административната сграда на ОДМВР - Добрич с адрес: гр.Добрич, ул."Максим Горки" №12 със срок на изпълнение 36 месеца."
V.1) Дата на сключване договора
15.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.12.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Черноморска технологична компания" АД, ЕИК 813101815, гр.София, бул."Арсеналски" №7 и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул."Цар Симеон І" №25, Република България 1000, София, Тел.: 052 920920, E-mail: office@bstc.bg, Факс: 052 920923

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 93600 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 36
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Областна дирекция на МВР - Добрич, гр.Добрич, ул."Максим Горки" №12, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 658277, E-mail: dds_mvr_dobrich@abv.bg, Факс: 058 658217

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.03.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Съгласно разпоредбите на чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката, преносът, разпределението и съхранението на природен газ подлежи на лицензиране. На основание чл.43, ал.2, т.1 и т.2а от Закона за енергетиката за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е издала лицензии доставка, разпределение и продажба на природен газ за територията на гр.Добрич на "Черноморска технологична компания" - Лицензия за разпределение на природен газ на територията на регион Добруджа № Л-132-08/26.04.2004г. и Лицензия за обществено снабдяване с природен газ № Л-132-12/26.04.2004г. и двете със срок 35 години. Обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, защото това би довело до нарушаване на изключителни права за посочената дейност, на горепосоченото газоразпределително дружество.