Версия за печат

00423-2012-0013

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000632256

"Метрополитен" ЕАД, ул. "Княз Борис I" №121, За: инж. Искра Илиева; инж. Красимира Георгиева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9212722; 02 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 02 9877892

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www/ metropolitan.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Инвеститорска дейност по възлагане на СМР

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на Инженер-консултант за обект: Проект за разширение на метрото в София, Първи метродиаметър, Етап ІІІ, Лот 2, Участък от МС13 /Младост І, км.15+450/ до МС16 /Бизнес парк в Младост ІV, км.18+070/

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

В предмета на поръчката се включват следните основни задължения на Инженер-консултанта: • Координация и контрол върху изготвянето на работните проекти от страна на Изпълнителя на обект: Проект за разширение на метрото в София, Първи метродиаметър, Етап ІІІ, Лот 2, Участък от МС13 /Младост І, км.15+450/ до МС16 /Бизнес парк в Младост ІV, км.18+070/ по обособени позиции, на основата на технически проект на Възложителя за същия участък, обхващащ следните раздели: Инженерна геология, Архитектурно-строителен, Електрически системи и инсталации, Системи за автоматика, управление, телекомуникации и контрол, Реконструкция на инфраструктурата, Организация на строителството. • Изготвяне на оценка за съответствие на всички части на работните проекти съгласно изискванията на чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните работни проекти. • Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл.166 и др. от ЗУТ по време на строителството на метроучастъка от МС13 /Младост І, км.15+450/ до МС16 /Бизнес парк в Младост ІV, км.18+070/, така че да се гарантира изпълнението на проекта по всички части в съответствие с работните проекти, изискванията на българското законодателство и Възложителя. • Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие със съгласуваните работни проекти с оформяне на съответните актове и протоколи. • Координация на работите по пускови изпитания и въвеждане в експлоатация на метроучастъка от МС13 /Младост І, км.15+450/ до МС16 /Бизнес парк в Младост ІV, км.18+070/. • Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обекта в експлоатация и организиране предаването на обекта с държавна приемателна комисия съгласно ЗУТ. • Мониторинг и контрол върху изпълненитето на Комуникационния план, изработен от Изпълнителя на Проекта за разширение на метрото и утвърден от Възложителя, както и спазването на изискванията за информация и публичност, заложени в Регламент 1828/2006 на ЕК. Предметът на поръчката включва и всички други дейности, предвидени в ЗУТ, в технологичните правила и нормативи, или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при изпълнението на строително-монтажните работи на обекта.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71312000, 71541000

Описание:

Консултантски инженерни услуги в строителството
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
379120 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Техническа оферта, в т.ч. относителна тежест на 13 технически показатели: 1. Концепция на Участника относно обхвата на Проекта-4%, 2.Предложение за координация и контрол върху изготвянето на работните проекти-8%, 3.Доклади за съответствие на работните проекти-8%, 4.Методи за управление, контрол и координация на изпълнението на отделните етапи на Проекта-10%, 5. Методика за проверка и контрол на законосъобразността, ефективността и приемливостта на разходване на средствата по време на подготовката и реализацията на Проекта-10%, 6. Методология за координация на работите по пускови изпитания и въвеждане в експлоатация на Проекта-10%, 7.Мерки за преодоляване на рисковете при изпълнението на Проекта-15%, 8.Примерен опис на протоколите от успешно проведените изпитвания-5%, 9.Примерно съдържание и обхват на Техническия паспорт на строежа-5%, 10.Примерно съдържание и обхват на Крайния доклад-10%, 11.Организация за предаване на обекта-5%, 12.Организационна структура на изпълнителя на инженер-консултантските услуги-5%, 13.Отговорности и пълномощия на експертите-5%; тежест: 40
Критерий: Финансова оферта; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 198 - 325617 от 13.10.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 95 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изпълнение на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обект: "Проект за разширение на метрото в София, Първи метродиаметър, Етап ІІІ, Лот 2, Участък от МС13 /Младост І, км.15+450/ до МС16 /Бизнес парк в Младост ІV, км.18+070/
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.01.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Консорциум МИК; ЕИК 176463614, р-н Оборище, ул. "Чаталджа" №9, България 1504, София, Тел.: 00359 28431981, E-mail: hristovogi@wahoo.com, Факс: 00359 29463341

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 379120 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт 2007-2013"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Метрополитен"ЕАД, Главен юрисконсулт, ул."Княз Борис I" №121, България 1000, София, Тел.: 003592 9212026

Интернет адрес/и:

URL: www.metropolitan.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.03.2013 г.