00043-2012-0006

BG-Дулово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Дулово, ул. "Васил Левски" 18, За: д-р Юксел Осман Ахмед, Р България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail: dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020

Място/места за контакт: д-р Юксел Осман Ахмед

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dulovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци на община Дулово, област Силистра

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Общински депа гр. Дулово, находящ се в имот №24030.1.119 по кадастрална карта на гр. Дулово, ЕКАТТЕ 24030 и имот №24030.27.36 по кадастрална карта на гр. Дулово, ЕКАТТЕ 24030 общ. Дулово
Код NUTS: BG325
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци - Проектно тяло на депо №1-5 000 кв.м.; проектно тяло на депо №2 - 10 006 кв.м.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90500000, 90510000

Описание:

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
Отстраняване и третиране на битови отпадъци

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
228708.39 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена ; тежест: 80
Показател: срок за изпълнение; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 507906 от 07.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № П0-07-30 / Обособена позиция №: / Заглавие:Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци
V.1) Дата на сключване договора
25.02.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.02.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Водно строителство- Силистра" АД 118024910, ул. "Дръстър" №35, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 820393, E-mail: vodstroy@mail.bg, Факс: 086 820395

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 273766 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 228708.39 BGN без ДДС
В Брой години 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.03.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор