Версия за печат

04181-2013-0001

BG-София: 03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ ПРИ БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 25, За: Емилия Петрова, Република България 1113, София, Тел.: 02 9792217, E-mail: emiliapetrova@abv.bg, Факс: 02 8719007

Място/места за контакт: ул. Акад. Георги Бончев, бл. 25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iempam.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.iempam.bas.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Научна и научно-изследователска дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно за командировките на целевата група по проект № BG051РО001-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 3
Място на изпълнение: ул. акад. Георги Бончев, бл. 25
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно за командировките на целевата група по проект № BG051РО001-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 55100000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги на хотели и мотели

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1

Прогнозна стойност без ДДС
111010 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение на договора, по банкова сметка на ИЕМПАМ-БАН в БНБ, гр.София 1000, пл.”Княз Александър І №1 получател: БАН – ЦУ по с-ка: IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01, BIC: BNBGBGSD в размер на 3% от стойността на договора. В случай, че се представя банкова гаранция за изпълнение на договора същата да е със срок на валидност до 30 календарни дни след изтичане крайния срок на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” Цените на услугите по договора се заплащат в лева по банков път в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след приемане на същите и представяне на съответния изряден финансов документ, в случай че Участникът не представи друг по-изгоден за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ начин на плащане. Заплащане на услуга в парична единица различна от лева се извършва от Възложителя по горния ред в лева, по курс купува на БНБ в деня на плащането, за съответната парична единица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Предложенията следва да отговарят на изискванията на глава четвърта от ЗОП, като Участника представи: • Декларация за данните и частта и/или обема от предмета на поръчката, която ще се възложи на подизпълнители, ако Участникът за изпълнител ще ползва такива по образец. • Декларация, която се попълва от подизпълнителя, ако такъв се предлага от Участник- изпълнителя по образец. 1. Документи за лицето, което прави предложението: а) Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. Когато Участникът е чуждестранно юридическо лице, той прилага еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. б) Копие от документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице съобразно националното му законодателство, когато Участникът е чуждестранно юридическо лице; в) При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. г) Копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице. 2. Декларация от Участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – попълва се приложеният образец - към документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За юридическите лица: Копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.), за една или за две от предходните три години (2010, 2011, 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако е посочен ЕИК, участникът не представя копие на отчет за приходите и разходите за съответната година, при условие че отчетът е обявен в търговския регистър. 2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.).
Минимални изисквания: 1. За юридическите лица: Копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.), за една или за две от предходните три години (2010, 2011, 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако е посочен ЕИК, участникът не представя копие на отчет за приходите и разходите за съответната година, при условие че отчетът е обявен в търговския регистър. 2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък с основните договори за доставки и услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени от Участника през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., датите на сключване и изпълнение и получателите по договорите. Участникът трябва да е изпълнил минимум три договора през последните 3 години (до 31.12.2012 г.) включващи доставка на билети вкл. самолетни за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за корпоративни клиенти – банки, големи предприятия, министерства, държавни агенции и други. ВАЖНО: Участниците да не представят повече от 10 изпълнени договора! 2. Декларация за техническото оборудване, с което Участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка, включваща брой резервационни станции (терминали) за резервиране и/или издаване на самолетни билети и брой мобилни телефонни линии. 3. Заверено от Участника копие на документ (страници от сключен договор, сертификат или друго), доказващ правото на Участника да резервира, издава и продава самолетни билети чрез глобална компютърна резервационна система ("Амадеус" /Amadeus/, "Галилео" /Galileo/, "Уърлдспан" /Worldspan/, "Сейбър" /Sabre/ или еквивалент) към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти, която система предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети. 4. Заверено от Участника копие на документ, удостоверяващ наличието на валидна към датата на подаване на офертата оторизация за работа със системата BSP (Billing and Settlement Plan) или еквивалент. 5. Декларация, подписана от Участника, за наличие на поне един офис, представителство или клон на територията на гр. София, Република България, с посочен адрес, стационарен и мобилен телефон за връзка, от който офис Участникът има право и възможност да приема заявки от Възложителя за издаване на билети вкл. самолетни, да прави резервации, да издава и продава билети, да издава и подписва фактури и всякакви други документи във връзка с изпълнението на поръчката, както и да осигурява получаването от Възложителя на място на билетите, фактурите и другите документи по договора. 6. Заверено от Кандидата копие на лиценз за туроператор и/или туристически агент по Закона за туризма, придружено с доказателства за валидност /писмо от МИЕТ за валидна регистрация в техните регистри/. 7. Заверено от Кандидата копие от сертификат ISO 9001:2008 - Системи за управление на качеството на услугите, в чиито обхват е включена услугата обект на поръчката или еквивалент. 8. Заверено от Кандидата копие от ISO/IEC 27001:2005 за спазване на приложимите практики по отношение на информационната сигурност с обхват предмета на поръчката или еквивалент. 9. Копие от валидна полица по застраховка „Отговорност на туроператора” за 2013 г., издадена от лицензирано в България застрахователно дружество. 10. Копие от валидна полица за 2013 г. срещу риска от неплащане посредством системата BSP, издадена от лицензирано в България застрахователно дружество. 11. Копие от удостоверение, че Кандидатът е администратор на лични данни, заверено за 2013 г. от Комисията за защита на личните данни. 12. Заверено от Кандидата копие на договор, удостоверяващ членството и акредитацията в IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) или агенции, притежаващи акредитация в IATA и оторизация за работа в системата BSP.
Минимални изисквания: 1. Списък с основните договори за доставки и услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени от Участника през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., датите на сключване и изпълнение и получателите по договорите. Участникът трябва да е изпълнил минимум три договора през последните 3 години (до 31.12.2012 г.) включващи доставка на билети вкл. самолетни за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за корпоративни клиенти – банки, големи предприятия, министерства, държавни агенции и други. ВАЖНО: Участниците да не представят повече от 10 изпълнени договора! 2. Декларация за техническото оборудване, с което Участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка, включваща брой резервационни станции (терминали) за резервиране и/или издаване на самолетни билети и брой мобилни телефонни линии. 3. Заверено от Участника копие на документ (страници от сключен договор, сертификат или друго), доказващ правото на Участника да резервира, издава и продава самолетни билети чрез глобална компютърна резервационна система ("Амадеус" /Amadeus/, "Галилео" /Galileo/, "Уърлдспан" /Worldspan/, "Сейбър" /Sabre/ или еквивалент) към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти, която система предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети. 4. Заверено от Участника копие на документ, удостоверяващ наличието на валидна към датата на подаване на офертата оторизация за работа със системата BSP (Billing and Settlement Plan) или еквивалент. 5. Декларация, подписана от Участника, за наличие на поне един офис, представителство или клон на територията на гр. София, Република България, с посочен адрес, стационарен и мобилен телефон за връзка, от който офис Участникът има право и възможност да приема заявки от Възложителя за издаване на билети вкл. самолетни, да прави резервации, да издава и продава билети, да издава и подписва фактури и всякакви други документи във връзка с изпълнението на поръчката, както и да осигурява получаването от Възложителя на място на билетите, фактурите и другите документи по договора. 6. Заверено от Кандидата копие на лиценз за туроператор и/или туристически агент по Закона за туризма, придружено с доказателства за валидност /писмо от МИЕТ за валидна регистрация в техните регистри/. 7. Заверено от Кандидата копие от сертификат ISO 9001:2008 - Системи за управление на качеството на услугите, в чиито обхват е включена услугата обект на поръчката или еквивалент. 8. Заверено от Кандидата копие от ISO/IEC 27001:2005 за спазване на приложимите практики по отношение на информационната сигурност с обхват предмета на поръчката или еквивалент. 9. Копие от валидна полица по застраховка „Отговорност на туроператора” за 2013 г., издадена от лицензирано в България застрахователно дружество. 10. Копие от валидна полица за 2013 г. срещу риска от неплащане посредством системата BSP, издадена от лицензирано в България застрахователно дружество. 11. Копие от удостоверение, че Кандидатът е администратор на лични данни, заверено за 2013 г. от Комисията за защита на личните данни. 12. Заверено от Кандидата копие на договор, удостоверяващ членството и акредитацията в IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) или агенции, притежаващи акредитация в IATA и оторизация за работа в системата BSP.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Процент отстъпка от крайната цена на самолетния билет с включени отстъпки, летищни такси, такси за обслужване на багаж и всички други формиращи цената на билета; тежест: 60
Показател: Допълнителен процент отстъпка от крайната цена на самолетните билети за докторанти с включени отстъпки, летищни такси, такси за обслужване на багаж и всички други формиращи цената на билета; тежест: 15
Показател: Процент отстъпка от цената на автобусни билети; тежест: 5
Показател: Процент отстъпка от цената за нощувка, oт цена рецепция; тежест: 7
Показател: Процент отстъпка от цената за трансфер (от/до летище/гара/ автогара); тежест: 3
Показател: Процент отстъпка от цената на влакови билети; тежест: 5
Показател: Срок за изпълнение на поръчката след заявката; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.03.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата се превежда по банковата сметка на Възложителя: ИЕМПАМ-БАН, IBAN: BG45UNCR96603119903117, при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, офис БАТЕНБЕРГ, BIC UNCRBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.04.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.04.2013 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 25, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя - http://www.iempam.bas.bg/, рубрика „Обществени поръчки”. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с разширение doc. За да участвуват в процедурата обаче, лицата трябва да закупят документацията за участие при условията и по реда посочени в указанията към участниците, както и в настоящото обявление, като също трябва и да се регистрират в Канцеларията в сградата на ИЕМПАМ-БАН, че са закупили документация.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Подаване на жалби: съгласно чл. 120 и следващите от Глава единадесета "Обжалване" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Сроковете за подаване на жалби са посочени по-долу. 1. На обжалване по реда на Глава единадесета от Закона за обществените поръчки подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществената поръчка; 2. На обжалване по реда на Глава единадесета от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1; 3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 3.1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3.3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки. 4. Срокът за обжалване на решението по т. 3.1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 4.1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 4.2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 4.3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 5. Жалбата по т. 2 се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ ПРИ БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 25, Република България 1113, София, Тел.: 02 9795318, E-mail: ggergova_angelova@abv.bg, Факс: 02 8719007

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.03.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ