Версия за печат

00240-2012-0011

BG-Чирпан: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Чирпан, пл. Съединение №1, За: Николай Гърдов, българия 6200, Чирпан, Тел.: 0416-99638, E-mail: kmet@chirpan.bg, Факс: 0416-96238

Място/места за контакт: Община Чирпан
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип - град Чирпан" в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-12/2011/012 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Град Чирпан
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

В настоящата обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане" за проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип - град Чирпан" в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-12/2011/012 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013”, се предвижда извършване на доставка на оборудване и обзавеждане. Доставката е необходима за изгражданият център за настаняване от семеен тип, като цели да осигури нормалното му функциониране. Пълният обхват на доставките дължими от изпълнителя е посочен в техническите спецификации, представляващи неразделна част от документацията в процедурата. Неразделна част от настоящата Техническа спецификация са и чертежите от лист 20 до лист 35 от ЧАСТ: Архитектура на Техническият проект.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39220000, 39200000

Описание:

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство
Обзавеждане


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
47866.8 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 514806 от 20.12.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 020 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за изпълнение на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
26.02.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Еврогеймс ДЗЗД , ЕИК 176412671, ж.к. Трошево, ул. Младежка бл.32 вх.Е, ет.1, ап.76, България 9009, Варна, Тел.: 052-729243, Факс: 052-72924347

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 47866.8 BGN без ДДС
В Брой месеци 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката е свързана с изпълнението на проект „Изграждане на ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в град Чирпан”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен №BG161PO001/1.1-12/2011/012 изпълняван по ОП „Регионално развитие” 2007-2013” от Община Чирпан.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.02.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор