Версия за печат

00774-2012-0034

BG-Стара Загора: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.starazagora.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.starazagora.bg/bg/obschestveni-por-chki/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строително монтажни работи по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Строително монтажни работи по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора” Предмета на поръчката включва следните подобекти: 1. Център за настаняване от семеен тип, находящ се в УПИ ІІ-цнст, кв. 462-АПК, ул. „Ален мак” № 6 в град Стара Загора; 2. Център за настаняване от семен тип, находящ се в УПИ ІV-за цнст, кв. 252б кв. „Македонски”, ул. „Чавдар” № 5 в град Стара Загора; 3. Център за настаняване от семен тип, находящ се в УПИ ІІ -за цнст, кв. 252б, кв. „Македонски”, ул. „Чавдар” № 7 в град Стара Загора; 4. Център за настаняване от семен тип, находящ се в УПИ ІІІ -за цнст, кв. 29 „Зора”, ул. „Малина” в град Стара Загора; 5. Център за настаняване от семен тип, находящ се в УПИ VІ -за цнст, кв. 4930 „Кольо Ганчев”, ул. „Детелина” № 8 в град Стара Загора; 6. Център за настаняване от семен тип, находящ се в УПИ ІІ -за цнст, кв. 28 кв. „Зора”, ул. „Освобождение” № 13 в град Стара Загора; 7. Център за настаняване от семен тип, находящ се в УПИ ХХХVІ „Три чучура-север” -кв. 608 , ул. „Никола Икономов” № 34 в град Стара Загора.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3314282.04 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оценка (Предложение за изпълнение на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение,предвиждани организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътствъщите дейности на всеки етап от строителството ;Мерки за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете "критични точки" за качественото и навременно изпълнение, вкл. тяхното минимизиране, както и мерки за предотвратяване и/или намаляване създаването на неудобства на гражданите и ползвателите на съседните обекти; Предвиждани материали за изпълнение съобразно технологичните изисквания заложени в количествените сметки към изпълнението на отделните видове СМР.); ; тежест: 60
Показател: Предлагана цена; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 510958 от 27.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 220 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Строително монтажни работи по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”
V.1) Дата на сключване договора
21.02.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Обединение "Трейс Стара Загора" Булстат 176459110, ул. "Метличина поляна" №15, Република България 1000, София, Тел.: 02 8193605

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3314282.04 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.02.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор