Версия за печат

00689-2012-0015

BG-Ямбол: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община "Тунджа", пл."Освобождение" №1, За: Ангелина Танева - началник отдел "Обществени поръчки", Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: ет.3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: www.tundzha.net.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на транспортни средства по проект “Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община “Тунджа” по обособени позиции: I позиция:“Доставка на високопроходим автомобил по проект “Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община “Тунджа”. II позиция:“Доставка на АТВ-мотор по проект “Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община “Тунджа”. III позиция:“Доставка на лодка с извънбордов двигател за лодка и принадлежности по проект “Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община “Тунджа”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Транспортните средства следва да се доставят, в гр.Ямбол, ул. "Русе" №16.
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Чрез изпълнение на договора се цели доставка на транспортни средства/високопроходим автомобил, АТВ-мотор,лодка с извън бордов двигател за лодка и принадлежности / с оглед изпълнение на задълженията на Община „Тунджа” по Проект “Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община “Тунджа”, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-008/ 17.01.2012г. по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», Съ-финансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по които Община “Тунджа” е бенефициент. Чрез закупуването на нови, неупотребявани транспортни средства ще се подобри наличната материално-техническа база на Община “Тунджа” и ще се осигурят необходимите ресурси във връзка с изпълнението на дейностите по проекта. Закупуването на транспортни средства ще спомогне за изпълнение на дейностите, свързани с осъществяване на проекта, при извършване на проверки на място по изпълнението на сключените договори и ще доведе подобряване качеството на работа, а оттам и качеството на реализиране на проекта по оперативната програма. Транспортните средства ще се използват за пътуване на експерти, лектори и екипа по проекта, в случаите, когато е необходимо.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34113000, 34522300

Описание:

Превозни средства с 4 задвижващи колела
Малки плавателни съдове

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
16750 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена.; тежест: 50
Показател: Гаранционен срок за доставката по съответната позиция.; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение на доставката по съответната позиция.; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00689-2012-0015

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 514786 от 20.12.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 26 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Доставка на АТВ-мотор по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на община "Тунджа".
V.1) Дата на сключване договора
19.02.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ" ООД, ЕИК 200611125, ул. "Ж.Петков" №46, Р.България 8700, Елхово, Тел.: 08 87622544, E-mail: info@adventuresbg.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3995 BGN без ДДС
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 27 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:"Доставка на лодка с извънбордов двигател за лодка и принадлежности по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на община "Тунджа".
V.1) Дата на сключване договора
19.02.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕКСТРИИМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ООД; ЕИК200611125, ул. "Ж.Петков" №46;, Р.България 8700, Елхово, Тел.: 08 87622544, E-mail: info@adventuresbg.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 13270 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12755 BGN без ДДС
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането е по Проект “Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община “Тунджа”, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-008/ 17.01.2012г. по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», Съ-финансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община "Тунджа", пл. "Освобождение" №1, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Интернет адрес/и:

URL: www.tundzha.net.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.02.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор