Версия за печат

00369-2013-0002

BG-Луковит: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул."Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, РБ 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: www.Lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.com.

Адрес на профила на купувача: www.Lukovit.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осъществяване на авторски надзор на обекти: "Ново строителство на 2/два/ броя Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и ремонт/реконструкция/обновяване на съществуващ сграден фонд и промяна предназначението му 1 /един/ брой „Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/”=

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Луковит, Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Авторския надзор се упражнява задължително в рамките на извършваното строителство и съгласно изискванията на ЗУТ и другите нормативни документи за изпълнение на авторски надзор в строителството.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71221000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
13500 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

02

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 22 / Обособена позиция №: / Заглавие:Осъществяване на авторски надзор на обекти: "Ново строителство на 2/два/ броя Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и ремонт/реконструкция/обновяване на съществуващ сграден фонд и промяна предназначението му 1 /един/ брой „Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/”
V.1) Дата на сключване договора
25.02.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Селко 7" ЕООД ЕИК 121301876, бул. "Хр. Ботев" № 119, ет.5, ап.27, РБългария 1000, София, Тел.: 08 88700282, E-mail: selk7@mail.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 13500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13500 BGN без ДДС
В Брой месеци 7
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договора се изпълнява по Мярка 321 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) договор № 11/321/01119 от 03.10.2012г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – РА

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.02.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

На основание чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при изпълнение на строително-монтажните работи на обекти:„ Два Центъра за настаняване от семеен тип и реконструкция на сграда, предвидена за Център за социална рехабилитация и интеграция”, който се изпълнява по Мярка 321 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) договор № 11/321/01119 от 03.10.2012г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” - РА, е задължително упражняване на авторски надзор. Предвид на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта. Съществуващите технически инвестиционни проекти са изработени от "СЕЛКО 7" ЕООД, гр. София по силата на Договор № 41/ 27.03.2012 год след проведена процедура по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП. Поради това възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от "СЕЛКО 7" ЕООД, гр. София, би довело до нарушаване на авторското право на проектанта, което налага възлагането на обществената поръчка чрез договаряне с покана по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.