Версия за печат

00514-2012-0006

BG-С. МИНЕРАЛНИ БАНИ: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000903743

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3, За: МЕГЛЕНА РАЕВА, БЪЛГАРИЯ 6434, С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, Тел.: 0889 911420, E-mail: min_bani@abv.bg

Място/места за контакт: С. МИНЕРАЛНИ БАНИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mineralnibani.eu.

Адрес на профила на купувача: www.mineralnibani.eu/?=cat50.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка и въвеждане в експлоатация на преносими безжични устройства за мониторинг на телесни функции, цифрова преносима безжична система за измерване на тегло и компютърни системи” в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ B1.12.07 / 29.03.2011 „IT-SPA туризъм – развитие на спа-туризма в граничния регион чрез използването на иновативни IT услуги” (IT-SPA туризъм), финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
с. Минерални бани
Код NUTS: BG422
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Преносими безжични устройства за мониторинг на телесните функции - 35 бр., цифрова безжична система за измерване на телесното тегло - 20 бр, сървър за монтиране в шкаф - 2 бр., монитори -2 бр., UPS към главния сървър -1 бр., бек ап система-1 бр.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33197000, 33120000, 30230000

Описание:

Компютърно оборудване за медицинска употреба
Записващи системи и уреди за изследвания
Компютърно оборудване

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
146637.82 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: финансова оценка; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 190 - 312377 от 03.10.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 42-У / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.12.2012 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕВРОГЕЙМС ДЗЗД, ЖК ТРОШЕВО, УЛ. МЛАДЕЖКА 32, ВХ. Е, АП. 76, БЪЛГАРИЯ 9000, ВАРНА, Тел.: 052 601930

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 146637.82 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Договор за безвъзмездна финансова помощ B1.12.07 / 29.03.2011 „IT-SPA туризъм – развитие на спа-туризма в граничния регион чрез използването на иновативни IT услуги” (IT-SPA туризъм), финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.02.2013 г.