Версия за печат

00426-2012-0022

BG-Кюстендил: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1, За: Десислава Алайкова-Стоева, РБ 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550815, E-mail: obshtina@kustendil.bg, Факс: 078 550815

Място/места за контакт: Община Кюстендил

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kustendil.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Община КюстендилДруго (моля пояснете): Община Кюстендил

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение и разпространение на дейности по информация и публичност включващ следните самостоятелно обособени позиции/групи/: 1. Проект „Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в Община Кюстендил” и 2. Проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, гр. Кюстендил“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Кюстендил
Код NUTS: BG415
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Дейностите по изпълнение и разпространение на мерките за информация и публичност по проект: „Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в Община Кюстендил“ включват: а) организиране на пресконференции – 2 броя; б) изработка, доставка и монтаж на информационни табели – 5 броя; в) изработка, доставка и монтаж на възпоменателни табели – 5 броя; г) публикации за напредъка на проекта, в местни медии – 2 броя; д) изработване и доставка на брошури – 500 броя; е) изработване и доставка на тефтери – 500 броя; ж) изработване и доставка на химикалки – 500 броя; 2.2. Дейностите по изпълнение и разпространение на мерките за информация и публичност по проект: „Изграждане на център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил“ включват: а) организиране на пресконференции – 2 броя; б) изработване на обяснителни табели – 4 броя; в) изработване на информационни брошури – 1000 броя

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79340000, 79823000, 22000000

Описание:

Рекламни и маркетингови услуги
Услуги по доставка на печатни издания
Печатни материали и свързани с тях продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
6600 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 507488 от 06.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д-00-158 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Проект: „Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в Община Кюстендил ”
V.1) Дата на сключване договора
18.02.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Издателска къща "АБ" ЕООД, ул."Отец Паисий4 № 58, ет.3, ап.7, РБ 6000, Стара Загора, Тел.: 042 259151

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4500 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № Д-00-159 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, гр. Кюстендил“.
V.1) Дата на сключване договора
18.02.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Издателска къща "АБ" ЕООД, ул."Отец Паисий" № 58, ет.3, ап.7, РБ 6000, Стара Загора, Тел.: 042 259151

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2100 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

проект „Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в Община Кюстендил”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-09/2010/044 и проект: „Изграждане на център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-12/2011/015.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.02.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор