Версия за печат

02851-2012-0051

BG-София: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-МВР, ул. "Княз Борис I" №124, За: Елена Гаврилова, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9822517, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД-МВР
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Довършване на препроектирани незавършени блокове от "Сграда за оперативни нужди на ОД на МВР - Видин

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Тип строителство: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики", № 87
Код NUTS: BG311
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Довършване на препроектирани незавършени блокове от "Сграда за оперативни нужди на ОД на МВР - Видин

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45211000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1365048.72 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Кцп - ценови критерии; тежест: 95
Показател: Кср - критерий за срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 043 - 069747 от 02.03.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 153 - 255533 от 10.08.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: ОП-52-Д-14 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Довършване на препроектирани незавършени блокове от "Сграда за оперативни нужди на ОД на МВР - Видин
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

05.10.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "Видин- КВМ" с водещ съдружник "Красстрой" ООД, ЕИК 122001277 ; "Вълканов и Миланов" ООД, ЕИК 121745646, ул. "Хан Кубрат" №3, Р.България 2000, Самоков, Тел.: 07722 66176, Факс: 07722 66176

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1365048.72 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, при условията на чл.120, ал.3 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Сектор "Правно нормативно обслужване"- ДУССД- МВР, ул."Княз Борис І" №124, РБългария 1000, гр. София, Тел.: 02 9822567, Факс: 02 9813010

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.02.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ