Версия за печат

01036-2012-0003

BG-Асеновград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград ЕООД, ул. Александър Стамболийски № 28, За: Диана Маринова - главна медицинска сестра, Република българия 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20453, Факс: 0331 27146

Място/места за контакт: Диана Маринова - главна медицинска сестра
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Надграждане и разширяване на съществуваща болнична информационна система - БИС, чрез софтуер, свързващ отделните нейни звена /модули и подсистеми/ и предоставяне на съответен брой лиценцзи на МБАЛ-Асеновград ЕООД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Надграждане и разширяване на съществуваща болнична информационна система - БИС, чрез софтуер, свързващ отделните нейни звена /модули и подсистеми/ и предоставяне на съответен брой лиценцзи на МБАЛ-Асеновград ЕООД.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
33253.68 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Надграждане и разширяване на съществуваща болнична информационна система - БИС, чрез софтуер, свързващ отделните нейни звена /модули и подсистеми/ и предоставяне на съответен брой лиценцзи на МБАЛ-Асеновград ЕООД.
V.1) Дата на сключване договора
14.02.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ГАМА КОНСУЛТ-Калинкин, Прокопов и сие" СД, ул. "Акад. Г. Бончев" № 8, РБ 1000, София, Тел.: 029 796325

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 33253.68 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 6
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.02.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Чл. 90, АЛ.1, Т. 3 ОТ ЗОП. ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА НА ДРУГО ЛИЦЕ БИ ДОВЕЛО ДО НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА, ПРИДОБИТИ ПО СИЛАТА НА ЗАКОН ИЛИ НА АДМИНИСТРАТИВЕНС АКТ.