Версия за печат

00479-2013-0002

BG-Балчик:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15 от 06.02.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Балчик, гр. Балчик, пл."21 септември"№6, За: Кристиана Иванова - Ръководител на проекта, Р България 9600, Балчик, Тел.: 0579 72070, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Николай Ангелов - Кмет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.balchik.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/161-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Подготовка на документации за обществени поръчки за възлагане на дейностите от етап 2 – „Изпълнение” на проект „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – община Балчик”

II.3) Кратко описание на поръчката

В рамките на настоящата обществена поръчка „Подготовка на документации за обществени поръчки за възлагане на дейностите от етап 2 – „Изпълнение” на проект „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – община Балчик”, изпълняван по ОП „Околна среда 2007-2013”, Изпълнителят ще подготви пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки, включващи договорните условия на ФИДИК – Жълта книга, за избор на изпълнител на следните дейности:•инженеринг за реконструкция на ПСОВ к.к. Албена и съпътстващата го инфраструктура (отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) и изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване) (работно проектиране, строителство и доставка на оборудване);•строителен надзор по смисъла на §24 от „Заключителните разпоредби” на ЗУТ по договорите за строителство и инженеринг.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 14 от 04.02.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-522079
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 479-2013-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

522079

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

05.02.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

VI.3.3 Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ (в случай на състезателен диалог); Платими документи

Вместо:

Цената на настоящата документация е 12 (дванадесест) лв. с ДДС.

Да се чете:

Цената на настоящата документация е 12 (дванадесест) лв.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.02.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Добрев Ангелов
Длъжност: Кмет