Версия за печат

00028-2012-0025

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, За: Димитър Ходжов, Република България 1202, София, Тел.: 02 9405482, E-mail: DHodzov@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405413

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mrrb.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/index.php?do=profile_customer&id=573.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: регионално развитие и благоустройствоДруго (моля пояснете): регионално развитие и благоустройство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл.176а от ЗУТ във връзка с изпълнение на схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а ЗУТ за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов, Силистра. Обособена позиция 2: Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Казанлък, Сливен, Стара Загора, Ямбол.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Код NUTS: BG3
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

За целите на изпълнение на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” за всяка одобрена за финансиране сграда следва да бъде извършвано техническо обследване по реда на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. Тази дейност ще бъде извършвана от седем изпълнители - по един за всеки район на планиране и един за гр. София. Към момента по реда и условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) са избрани 5 изпълнители на техническо обследване. Целта на настоящата поръчка е да бъдат избрани изпълнители за Северен централен район и Югоизточен район. Предмет на настоящата поръчка е: извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169, ал.1, т. 1-5 , ал. 2 и 3 от ЗУТ на всяка сграда блок/ секция, възложена от МРРБ (ДЖП) и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ. Обследването ще послужи за: - установяване на допустимостта на сградата; - даване на предписания и препоръки за изготвяне на инвестиционния проект съобразно допустимите интервенции по проекта; - изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; - даване на предписания и график на изпълнение на други ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ по настоящата схема, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата. Преди извършване на обследването изпълнителят следва да извърши оглед на сградата по видими белези и да предостави на възложителя становище относно конструктивната устойчивост на сградата съгласно извършения оглед. Само за сгради, получили положителна оценка за конструктивна устойчивост по видими белези, ще бъде възлагано техническо обследване. Гореописаните дейности се отнасят и за двете обособени позиции. За целите на изпълнение на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” за всяка одобрена за финансиране сграда следва да бъде извършвано техническо обследване по реда на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. Тази дейност ще бъде извършвана от седем изпълнители - по един за всеки район на планиране и един за гр. София. Към момента по реда и условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) са избрани 5 изпълнители на техническо обследване. Целта на настоящата поръчка е да бъдат избрани изпълнители за Северен централен район и Югоизточен район. Предмет на настоящата поръчка е: извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169, ал.1, т. 1-5 , ал. 2 и 3 от ЗУТ на всяка сграда блок/ секция, възложена от МРРБ (ДЖП) и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ. Обследването ще послужи за: - установяване на допустимостта на сградата; - даване на предписания и препоръки за изготвяне на инвестиционния проект съобразно допустимите интервенции по проекта; - изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; - даване на предписания и график на изпълнение на други ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ по настоящата схема, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата. Преди извършване на обследването изпълнителят следва да извърши оглед на сградата по видими белези и да предостави на възложителя становище относно конструктивната устойчивост на сградата съгласно извършения оглед. Само за сгради, получили положителна оценка за конструктивна устойчивост по видими белези, ще бъде възлагано техническо обследване. Гореописаните дейности се отнасят и за двете обособени позиции.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
220000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Оценка на техническото предложение; тежест: 60
Показател: Цена; тежест: 40
Показател: Срок ; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 495769 от 16.08.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 02-29-46/24.01.2013г. / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а ЗУТ за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разг
V.1) Дата на сключване договора
24.01.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.12.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД , ЕИК 121811498, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 54, България 1680, София, Тел.: 02 9586412, Факс: 02 9586413

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 220000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 220000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект BG161PO001-5.3.01-0068 „Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, приоритетна ос „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.01.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор