Версия за печат

00384-2013-0002

BG-Бяла Слатина: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Наталия Красимирова Найденова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община Бяла Слатина”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строителната дейност започва със своеобразен подготвителен етап, през който на Изпълнителя се предоставя цялата необходима документация - технически проект, запознава се с целите и необходимите резултати от проекта. Той подготвя строителната площадка, като обособява на нея необходимите открити и закрити складове, помещения за персонала и площадки за строителни отпадъци. Следва реалното изпълнение на строително-монтажните работи по следните части: 1. Част Конструктивна - земни работи, кофражни работи; 2. Част Архитектурна - покривни работи, зидарски работи, бояджийски работи, дограма; 3. Част ЕЛ - ел. инсталация, интернет инсталация, телефонна инсталация, звънчева инсталация, мълнеотводна и заземителна инсталация, телевизионна инсталация; 4. Част ВиК - водопровод; 5. Канализация; 6. Част ОВК - отоплителна инсталация, вентилация; 7. Част Вертикална планировка и настилки - вертикална планировка, настилки, озеленяване.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по подготовка на строителната площадка
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

До 200 (двеста) работни дни за двата обекта, считано от датата на издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.

Прогнозна стойност без ДДС
993089 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

200


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие е в размер на 9000,00 (девет хиляди) лeва. Гаранцията се представя под формата на: парична сума - внесена в касата в Община Бяла Слатина; банкова гаранция - със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата, определен от възложителя в обявлението за обществена поръчка и в настоящата документация; Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-кратка от срока на валидност на офертата, определен от възложителя, т.е. не по-кратка от 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 2. Гаранцията за изпълнение на договора за изпълнение на обществена поръчка е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката ще бъде финансирана със средства от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие съгласно сключен Договор №BG161РО001/1.1-12/2011/042 от 16.02.2012 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община-Бяла Слатина и МРРБ. Схемата на плащане Авансово плащане: в размер на 30 (тридесет) % от стойността на договора за изпълнение на строителството, изплатено в срок до 30 (тридесет) дни след датата на издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.Извършване на авансово плащане е допустимо след представяне на: -фактура за стойността на аванса; Авансовото плащане ще се приспада от окончателното плащане по договора с изпълнителя. Междинно плащане: ще се извършва на база реално извършени СМР. Преди плащане възложителят извършва 100 % документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и сключения договор между възложителя и изпълнителя, и всички приложими документи във връзка с верифициране разходите по изпълнението на проекта, изискващи се от Сертифициращия орган.Предвижда се извършване на едно междинно плащане в размер на 30 (тридесет) % от стойността на договора за изпълнение на строителството.Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на необходимите документи.Основание за искане за извършване на междинно плащане е одобрен от Ръководителя на проекта и Кмета на община Бяла Слатина Констативен протокол, придружен от необходимите документи. Извършване на междинно плащане е допустимо след представяне на: - фактура за стойността на действително извършените СМР, издадена от Изпълнителя; • цялата налична към момента на искането документация, за съответните дейности свързани с направените разходи; • приемо - предавателен протокол за извършената работа, подписан от Ръководителя на проекта и оторизиран представител на Изпълнителя. Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане се изчислява като се приспаднат авансовото и междинно плащане. Извършването на окончателното плащане е допустимо след представяне на горепосочените документи, необходими и при извършване на междинното плащане, и се осъществява в едномесечен срок след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за съответния строителен обект

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението/ консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП за участници установени/регистрирани в Република България - образец № 4; Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП за участници установени/регистрирани извън Република България - образец № 4а; Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и 3 , ал.2, т.1 и 3 и ал.5, т.2 от ЗОП за участници установени/регистрирани в Република България - образец № 5; Декларация за липса на обстоятелствата по по 47, ал.1, т. 2 и 3 и ал.2, т.1 и 3 за участници установени/регистрирани извън Република България - образец № 5а; а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. б)Участникът да не е обявен в несъстоятелност; в)Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г)Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е подразпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си; д)Участникът да няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; ж)Участникът да няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които да са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; з)Участникът да няма лица, които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. „Свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: роднини по права линия без ограничение; роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително; роднини по сватовство - до втора степен включително; съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. Участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако той или неговите подизпълнители не отговаря на някое от горните изисквания.Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и в изрично посочените обстоятелства по ал.2 в 7 дневен срок от настъпването им.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Да представят: а) застрахователна полица за сключена застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - заверено копие; чуждестранните участници представят еквивалентен документ; б) информация за общия оборот и за оборота на строителството, което е предмет на поръчката за 2009, 2010 и 2011 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - образец № 8; в) заверено копие от съставните части на годишните финансови отчети за трите финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, оформени съгласно Закона за счетоводството, за участници, чийто отчети и баланси за предходните три години не са достъпни в Търговския регистър: - заверени копия на балансите за трите финансови години (2009, 2010 и 2011 г.); - заверени копия на отчетите за приходите и разходите за трите финансови години (2009, 2010 и 2011 г.); - заверени копия на одитните доклади от експерт счетоводител, заверил финансовите отчети за трите финансови години (2009, 2010 и 2011 г.); когато участникът не подлежи на финансов одит, следва да представи декларация за това обстоятелство в свободен текст; В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат към тях съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участник може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз, при условие че горепосочените обстоятелства (т. 4.1.5, б. „а”, „б”, „в”) се доказват от представеното/-ите удостоверение/-я.
Минимални изисквания: а) Професионалната дейност от застрахователната полица на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ да отговаря на удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя и да е в сила минимум 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата; Застрахователната сума по полицата да е съобразена с минималните посочени такива в Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр.17 от 2004 г.) в съответствие с категорията на предмета на поръчката, т.е. да е не по-малка от 100 000 (сто хиляди) лева. Чуждестранните участници представят документ, доказващ наличие на еквивалентна застраховка; б) оборотът на участника от извършени строително - монтажни работи сходни с предмета на поръчката през 2009, 2010 и 2011 г. сумарно трябва да бъде не по-малък от 2 600 000,00 (два милиона и шестотин хиляди) лева без ДДС. В случай, че участникът е обединение/консорциум документите по т. „а", „б" се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Да представят: а) декларация, съдържаща списък на договори за строителство - изпълнени строително - монтажни работи през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г., сходни с предмета на поръчката, придружени от препоръки за добро изпълнение - образец № 12; Забележки: В препоръките да са посочени договорената и изпълнена стойност, датата и мястото на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Списъкът трябва да съдържа само изпълнените обекти през предходните пет години; изпълнените преходни обекти трябва да бъдат посочени само в годината на започване. В декларацията, съдържаща списък на договорите за строителство - изпълнени строително - монтажни работи през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г., участниците посочват само договори за обекти сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Участниците не трябва да посочват в декларацията други обекти, както и да представят документи (препоръки, договори за изпълнение, количествено-стойностни сметки и/или оферти) за обекти извън посочените в декларацията. Под предмет „сходен с предмета на поръчката" следва да се разбира извършване на СМР по изграждане на сгради с високо или средно, или ниско застрояване, както и/или реконструкция на общественообслужващи сгради. б) списък на правоспособните технически лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството, с приложени документи за образование, квалификация, професионална автобиография (образец № 10), трудов/граждански договор – заверени копия; Списъкът трябва да включва ръководния екип от правоспособни технически лица, както и изпълнителския персонал, които ще участват в непосредственото изпълнение на поръчката - образец №9; за изпълнителския персонал се прилагат заверени копия на документи, доказващи професионалната им квалификация, в зависимост от дейностите, които ще извършват; в) декларация за средносписъчния състав на работнците на участника за месеца, предхождащ месеца на подаване на офертата - образец №11; Участниците прилагат към декларацията и справка от НАП за брой осигурени лица за месеца, предхождащ месеца на подаване на офертата; чуждестранните лица прилагат към декларацията еквивалентна справка и/или декларация за брой осигурени лица предхождащ месеца на подаване на офертата; г) декларация, съдържаща списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка - образец №13; Към декларацията участниците представят документ за собственост и/или договор за наем/лизинг. За машините и оборудването, които ще се ползват по силата на договор за наем и/или лизинг трябва да се представят документи, от които да е видно, че наемодателят и/или лизингодателят могат да се разпореждат с предоставената техника. Участниците могат да представят заверено копие на извлечение от инвентарна книга, от което да е видно, че разполагат с предлаганата техника, като за техниката, която е на лизинг се представя копие на договора за лизинг, придружен с приемателно-предавателен протокол или фактура. В представеното извлечение от инвентарната книга техниката трябва да бъде маркирана (обозначена) по подходящ начин; д) Валидни сертификати по международни стандарти за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и за внедрена система за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007, или еквивалентни на тях, издадени от акредитирани лица за управление на качеството. Обхватът на сертификация задължително следва да покрива извършването на СМР за строителство на сгради; е) Документ за вписване в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - заверено копие и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС. Чуждестранните участници трябва да представят еквивалентен документ за наличие на такова право или „еквивалентно”.
Минимални изисквания: а) участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на договори през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г., сходни с предмета на поръчката; Под предмет „сходен с предмета на поръчката" следва да се разбира извършване на СМР по изграждане на жилищни и смесени сгради с високо или средно, или ниско застрояване, както и/или реконструкция на общественообслужващи сгради. б) участникът трябва да има на разположение следния технически екип: • 1 (един) ръководител обект - дипломиран строителен инженер, със стаж минимум 3 (три) години като ръководител обект или технически ръководител и опит в изпълнението на обекти от подобен характер минимум 5 (пет) години; • 1 (един) строителен техник - с опит в изпълнението на обекти от подобен характер минимум 3 (три) години; • 1 (един) специалист по контрол на качеството - правоспособно лице, отговарящо за контрола на качеството, притежаващо необходимата професионална квалификация; • 1 (един) специалист, отговорен за безопасността на труда - правоспособно лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството, притежаващо необходимата професионална квалификация; в) всички лица в техническия екип, който ще участва в изпълнението на СМР да притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват. г) участникът трябва да има средносписъчен състав за месеца, предхождащ месеца на подаване на офертата не по-малко от 30 работници за изпълняване на потъчката; д) участникът трябва да има на разположение следната механизация за изпълнение на строително-монтажните работи: бордови автомобил - 1 бр., подемник - 1 бр., ударо-пробивни машини - 3 бр., електрожен - 1 бр.; е) участникът трябва да е сертифициран за въведена система за управление на качеството в строителството по международен стандарт ISO 9001:2008, за въведена система за управление за околната среда ISO 14001:2004 и за въведена система за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на поръчката; ж) участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на обекти Първа група, строежи от IV и V категория; В случай, че участникът е обединение/консорциум документите по б. „а", „б", „в", „г", „д", „е" и „ж" се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена; тежест: 50
Показател: Гаранционни срокове; тежест: 25
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: Календарен график; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.03.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сума от BGN 15 BGN в касата на Община Бяла Слатина - Общинска администрация, ул. "Климент Охридски" 68, гр. Бяла Слатина, или се внасят по следната банкова мсетка: Титуляр: Община Бяла Слатина BIC: IABG BGSF; IBAN: BG43IABG74948402026200, вид плащане: 448007, "Интернешънъл Асет Банк", клон Бяла Слатина, на адрес гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" 68, от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден. Документацията може да бъде изпратена и чрез куриер, след представяне на документ за платена такса и административни сведения за участника.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.03.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.03.2013 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск", съфинансирана от Европейския фонд

VI.3) Допълнителна информация

Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението - име, адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон, факс, ел. поща; 2. Техническа оферта - предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя, в което се посочва срок на валидност на офертата, но не по-малък от 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти; 3. Ценово предложение - ценова оферта за изпълнение на поръчката с посочена стойно без ДДС и с ДДС. 4. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, Декларация по чл. 47, ал. 2, Декларация по чл. 47, ал. 5, документи, уодстоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, отговарящи за извършване на услугата. 5. Подписан и подпечатан от участника проект на договор , изготвени от възложителя. 6. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично в деловодството на на Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите; 2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; 3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.01.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ