Версия за печат

00001-2012-0012

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000083619

Икономически университет, бул."Княз Борис I" № 77, За: инж.Александър Францев, Владимир Новаков, България 9002, Варна, Тел.: 0882 164521;0882 164755, E-mail: konkursi@ue-varna.bg, Факс: 052 643365

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2013 г."

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Икономически университет - Варна, гр.Варна - склада/хладилник на стола на ИУ-Варна, на адрес бул. “Княз Борис I” № 77; академичен клуб на ИУ-Варна, на адрес бул. “Княз Борис I” № 77; студентска сладкарница - IV етаж на ИУ-Варна, на адрес бул. “Княз Борис I” № 77; академичен клуб на ИУ-Варна, на адрес ул. „Евлоги Георгиев” № 24”.
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2013 г., както следва: ОП № 1 – “Доставка по спецификация на хляб, хлебни и сладкарски изделия за студентски стол към П”ОС”” ОП № 2 – “Доставка по спецификация на месо, месни продукти и полуфабрикати за нуждите на П”ОС”” ОП № 3 – “Доставка по спецификация на основни хранителни продукти – бакалски стоки, мляко, млечни продук-ти, пилета, риба и яйца за нуждите на П”ОС”” ОП № 4 – “Доставка по спецификация на плодове, зеленчуци и консерви за нуждите на П”ОС””

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15800000, 15100000, 03220000, 15612500

Описание:

Различни хранителни продукти
Месо и месни продукти
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Хлебарски продукти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
35237.5 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 201 - 330674 от 18.10.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 11 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2013 г.", ОП №4 “Доставка по спецификация на плодове, зеленчуци и консерви за нуждите на П”ОС””
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.12.2012 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Амураа Консерв-68 ООД, ЕИК 813069812, р-н Младост, ж.к. Възраждане, бл.69, вх.2, ет.5, ап.39, България 9020, Варна, Тел.: 052 757356, E-mail: mura_com@abv.bg, Факс: 052 763019

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 35237.5 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.01.2013 г.