Версия за печат

00015-2010-0018

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, бул. Ситняково № 48 ет. 9, За: Валентина Манева, България 1505, София, Тел.: 00359 42663602, E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com, Факс: 00359 42663610

Място/места за контакт: отдел ОП и снабдяване
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на кабел средно напрежение тип 2XSEYBY6/10 kV 3x150/25

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, обл. Стара Загора, с. Медникарово
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на кабел средно напрежение тип 2XSEYBY6/10 kV 3x150/25

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31320000

Описание:

Кабели за разпределение на електричество


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
25737.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

127-105-12

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за система за предварителен подбор
Номер на обявлението в ДВ 405706 от 19.07.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на кабел средно напрежение тип 2XSEYBY6/10 kV 3x150/25
V.1.1) Дата на сключване договора
17.01.2013 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.12.2012 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кимтех България ООД, ул. Патриарх Евтимий № 87, България 8000, Бургас, Тел.: 00359 29733373, E-mail: kostov@rtsonline.net, Факс: 00359 29733370

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 25737.5 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, София 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.01.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП