Версия за печат

00362-2012-0001

BG-Брезово: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, р.България 4160, Брезово, Тел.: 03101 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2257

Място/места за контакт: инж. Борис Стоянов Гърков
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, Дом за деца лишени от родителски грижи в с.Зелениково, Център за настаняване от семеен тип, СОУ «Хр.Смирненски», стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Сключените договори са за «Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, Дом за деца лишени от родителски грижи в с.Зелениково, Център за настаняване от семеен тип, СОУ «Хр.Смирненски», стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област» през 2013 година

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000, 15890000, 15500000, 15100000, 15300000, 15870000, 15330000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Млечни продукти
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Хранителни подправки и сосове
Плодове и зеленчуци, преработени

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
170000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 60
Показател: Предлагана схема на разплащане; тежест: 20
Показател: Срок на доставките; тежест: 10
Показател: Допълнителни; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 505479 от 22.10.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:ІІ-сухи продукти
V.1) Дата на сключване договора
14.01.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.12.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

РКС Пловдив, ЕИК 000471753, ул."Опълченска" №4, Р.България 4000, Пловдив, Тел.: 032 954595

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 17200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 17200 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:ІІІ-Мляко и млечни продукти
V.1) Дата на сключване договора
14.01.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.12.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

РКС Пловдив, ЕИК 000471753, ул."Опълченска"№4, Р.България 4000, Пловдив, Тел.: 032 954595

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 31100 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 31100 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Месо и месни продукти
V.1) Дата на сключване договора
14.01.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.12.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

РКС Пловдив, ЕИК 000471753, ул."Опълченска"№4, р.България 4000, Пловдив, Тел.: 032 954595

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 74700 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 74700 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Зеленчукови и плодови консерви
V.1) Дата на сключване договора
14.01.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.12.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

РКС Пловдив, ЕИК 000471753, ул."Опълченска"№4, Р.България 4000, Пловдив, Тел.: 032 954595

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 12700 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12700 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Други хранителни стоки
V.1) Дата на сключване договора
14.01.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.12.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

РКС Пловдив, ЕИК 000471753, ул."Опълченска"№4, Р.България 4000, Пловдив, Тел.: 032 954595

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 9000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9000 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Плодове и зеленчуци
V.1) Дата на сключване договора
14.01.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.12.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Гертон"ЕООД, ЕИК 201838193, ул."Кою Коев"№12, вх.А, ап.11, Р.България 4160, Брезово, Тел.: 0887 872372

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 11500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11500 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 7 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Хляб и хлебни изделия
V.1) Дата на сключване договора
16.01.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.12.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Симид-Агро"ЕООД, ЕИК 115108940, ул."Кукленско шосе" №3, Р.България 4000, Пловдив, Тел.: 032 670601

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 13800 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13800 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.01.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор