Версия за печат

00085-2013-0001

BG-София: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Военномедицинска академия, ул. ,,Св. Георги Софийски" № 3, За: Емилия Петрова Николова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9226307, E-mail: enikolova@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: Сектор "Комуникационни и информационни системи"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Военномедицинска академия, бул."Св. Г.Софийски" №3, За: Росица Иванова Иванова, Огняна Димитрова Никодимова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225195

Място/места за контакт: регистратура за некласифицирана информация

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 5
Място на изпълнение: Военномедицинска академия
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS - съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 /неразделна част от Документацията/

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS - съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 /неразделна част от Документацията/

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 2500(две хиляди и петстотин) лева със срок на валидност равен със срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават при условията и по реда на чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на сключения договор без ДДС и е със срок на валидност до приключване изпълнението на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

По банков път.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да представят: Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК (съгласно чл. 23 от ЗТР /Закона за търговския регистър/–за българско юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документа за самоличност.Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата,в която е установен. Представят се заверени копия на указаните документи,издадени от компетентен орган в страната на участника.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод. Документ, подписан от участниците в обединението, в който задължително е посочен представляващият – за участници обединения. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП – Приложение №6/от документацията/. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП–Приложение №7. Декларациите по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП се представят от участника в процедурата или представляващия го по актуална/търговска регистрация, когато е юридическо лице.Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице декларация се попълва и представя от всяко едно лице, включено в обединението.Когато се предвижда участието на подизпълнители, декларациите, освен от участника се представят от всяко лице, дало съгласието си като подизпълнител. Декларация по чл. 55, ал. 5 и чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. - Приложение №8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по чл.55, ал.5 от ЗОП-Приложение №9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП- Приложение №10. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Документ за закупена документация. Документ за гаранция за участие.Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения - Приложение №11. Всички представени документи трябва да бъдат в оригинал или заверено от страната копие „вярно с оригинала”. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят в официален превод на български език извършен от преводач – физическо лице или агенция от списъка на Лицензираните преводачи на МВнР. В процедурата не могат да участват, а ако участват, ще бъдат отстранявани, лица, за които са налице пречките по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и пречките по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно: а) Наличие на открито производство по несъстоятелност, или сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а за чуждестранни лица – наличие на подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато тяхната дейност е под разпореждане на съда, или са преустановили дейността си; б) Виновност за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка; в)Наличие парични задължения към държавата и към общината по седалището на участника по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; г) Наличие на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване и на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен; д) Ако има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; е) Е с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с ппровеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация за оборота от изплънени договори, сходни с предмета на поръчката и стойността на извършените такива или подобни услуги за предходните 3 години. Годишен финансов отчет (счетоводвн баланс, отчет за приходите и разходите,отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал) за 2009г., 2010г. и 2011г., заверен от регистриран одитор в случаите, когато това се изисква от Закона за счетоводството-заверено от участника копие, или еквивалентен документ (за участниците кото не са регистрирани съгласно българското законодателство). Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ от кръга на посочените в чл. 50 от ЗОП. Участникът, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност за период от последните три години, представя информация за изискуемия специализиран оборот за периода, в който реално е осъществявал такава дейност (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си).
Минимални изисквания: Участникът трябва да е реализирал специализиран оборот от договори, сходни с предмета на поръчката за последните три години /2009, 2010 и 2011 г./общо не по-малък от 250000 (двеста и петдесет хиляди)лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения издадено от Комисята за регулиране на съобщенията. Сертификат ISO 9001:2008 с обхват предмета на поръчката - нотариално заверено копие или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството (чл.53,ал.4 ЗОП), валидни към датата на отваряне на офертата. Всички документи във връзка с горните изисквания (ако са на чужд език) да се представят в официален превод на български език извършен от преводач – физическо лице или агенция от списъка на Лицензираните преводачи на МВнР. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания за доказване на техническите възможности трябва да бъдат изпълнение от обединението или партньор от него.
Минимални изисквания: Участникът да е физическо или юридическо лице, което притежава правото да предоставя електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS и да има валидно разрешение за ползване на радиочестотен спектър за мобилна наземна мрежа, съгласно Закона за електронните съобщения, или издадено от регулаторен орган на съответната държава. Участникът да има внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена –; тежест: 10
Показател: Безплатни минути за 1/една/ SIM карта в корпоративната група в мрежата на оператора –; тежест: 15
Показател: Безплатни минути за 1/една/ SIM карта извън корпоративната група в мрежата на оператора –; тежест: 15
Показател: Безплатни минути за 1/една/ SIM карта извън мрежата на оператора към всички лицензирани национални оператори–; тежест: 15
Показател: Безплатни минути за 1/една/ SIM карта към международни мобилни и фиксирани мрежи на ЕС и извън ЕС–; тежест: 10
Показател: Безплатни текстови и мултимедийни съобщения за 1/една/ SIM карта –; тежест: 10
Показател: Мобилен интернет–; тежест: 15
Показател: Допълнителни услуги –; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.01.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документация се получава в касата на ВМА - стая 25, ІІ етаж, бул. "Св. Г. Софийски" № 3, гр. София, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 часа. Документацията е предоставена и на интернет адреса на ВМА www.vma.bg съгласно чл.64.ал.3.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.01.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.02.2013 г.  Час: 10:00
Място

зала №10, ет.І на ВМА

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участник в процедурата трябва да удостовери представителната си власт с нотариално заверено пълномощно (оригинал).Присъствието на участниците не е задължително.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП-На обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка.действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:изтичане на срока по чл.27а, ал.3 срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна и започяа да тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3; При получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата- в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено- от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.01.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ