Версия за печат

00085-2013-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 19 от 03.01.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, ул. "Св. Георги Софийски" № 3, За: Емилия Петрова Николова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9226307, E-mail: enikolova@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: Сектор "Комуникационни и информационни системи"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS - съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 /неразделна част от Документацията/

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Провеждане на открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS".


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.01.2013 г. 


Възложител

Трите имена: СТОЯН ДИМИТРОВ ТОНЕВ
Длъжност: НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ