Версия за печат

00092-2012-0033

BG-Смолян: 14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

Община Смолян, бул. "България" № 12, За: Виктор Монев - ст. юрисконсулт, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67685, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.smolyan.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян и републикански пътища в чертите на гр.Смолян за оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година”, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции /ОП/: - ОП №1. - Район с.Стойките, с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища, с.Стикъл, с.Върбово и съставните махали - с обща дължина 69.6 км, в т.ч. за зимно поддържане – 41.3 км : 39.3 км.ОПМ+2,000 км улична мрежа за лифт Стойките; - ОП №2. - Район с.Горна Ряка, с.Катраница, с.Петково, с.Белев дол и съставните махали- 31,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-29.2 км:26,2 кмОПМ+3,000км улична мрежа за ДВПР с.Петково и гробищен парк с.Петково; - ОП №3. - Район с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали-25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане-16.1 км.ОПМ; - ОП №4. - Район с.Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка- 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ; - ОП №5. - Район с.Мугла и съставните махали – с обща дължина 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане- 28,0 км.: 26,0 ОПМ+2,000км улична мрежа до център на с.Мугла; - ОП №6. - Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене – с обща дължина 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 км.ОПМ; - ОП № 7. - Район с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане-34.6 км.ОПМ; - ОП №8. - Район с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Сивино, с.Чеплят, с.Горово и съставните махали-36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане-27,6 км.ОПМ; - ОП №9. - Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово и съставните махали-30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане-20,1 км.: 19,1км ОПМ+1,000 км улична мрежа за гробище Милково; - ОП №10 - .Район с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставните махали-37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане-18,1 км.ОПМ; - ОП №11. - Район с.Вълчан, с.Змиево и с.Равнината- 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане-8.2 км.ОПМ; - ОП № 12. - Район с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница – с обща дължина – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане-16,7 км.: 15,2 км ОПМ+1,500км улична мрежа за х-л Форест нук – 1,000 и х-л „Елица“-0,500км; - ОП №13. - Район с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ -11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-10,4 км ОПМ + 2,000 км улична мрежа за Дом за стари хора с.Фатово-0,500км и улица в с.Чокманово долна махала-1,500 км или общо за зимно поддържане-12.4 км - ОП №14. - Район Смолянски езера- с обща дължина-7.0 км, в т.ч. зимно поддържане-7.0 км. : 3,0 км-до х.Смолянски езера ОПМ+ 4,0 км улици в кв.Езерово; - ОП №15. - Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража с обща дължина 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане-13.7 км.ОПМ+0,200км улична мрежа до центъра на с.Орешец; - ОП №16. - Район к.к.Пампорово- с обща дължина- 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане-2.6 км.: 1,6 кмОПМ+1,000км улична мрежа за х-л „Белмонд- 0,300 км, Спортна база- 0,200 км и паркинг Студенец – 2 000 м2 равняващо се на 0,500 км. - ОП №17. - Републиканска пътна мрежа в чертите на град Смолян с обща дължина 22.422 км.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 14 (14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
община Смолян
Код NUTS: BG424
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян и републикански пътища в чертите на гр.Смолян за оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година”, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции /ОП/: - ОП №1. - Район с.Стойките, с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища, с.Стикъл, с.Върбово и съставните махали - с обща дължина 69.6 км, в т.ч. за зимно поддържане – 41.3 км : 39.3 км.ОПМ+2,000 км улична мрежа за лифт Стойките; - ОП №2. - Район с.Горна Ряка, с.Катраница, с.Петково, с.Белев дол и съставните махали- 31,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-29.2 км:26,2 кмОПМ+3,000км улична мрежа за ДВПР с.Петково и гробищен парк с.Петково; - ОП №3. - Район с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали-25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане-16.1 км.ОПМ; - ОП №4. - Район с.Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка- 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ; - ОП №5. - Район с.Мугла и съставните махали – с обща дължина 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане- 28,0 км.: 26,0 ОПМ+2,000км улична мрежа до център на с.Мугла; - ОП №6. - Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене – с обща дължина 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 км.ОПМ; - ОП № 7. - Район с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане-34.6 км.ОПМ; - ОП №8. - Район с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Сивино, с.Чеплят, с.Горово и съставните махали-36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане-27,6 км.ОПМ; - ОП №9. - Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово и съставните махали-30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане-20,1 км.: 19,1км ОПМ+1,000 км улична мрежа за гробище Милково; - ОП №10 - .Район с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставните махали-37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане-18,1 км.ОПМ; - ОП №11. - Район с.Вълчан, с.Змиево и с.Равнината- 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане-8.2 км.ОПМ; - ОП № 12. - Район с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница – с обща дължина – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане-16,7 км.: 15,2 км ОПМ+1,500км улична мрежа за х-л Форест нук – 1,000 и х-л „Елица“-0,500км; - ОП №13. - Район с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ -11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-10,4 км ОПМ + 2,000 км улична мрежа за Дом за стари хора с.Фатово-0,500км и улица в с.Чокманово долна махала-1,500 км или общо за зимно поддържане-12.4 км - ОП №14. - Район Смолянски езера- с обща дължина-7.0 км, в т.ч. зимно поддържане-7.0 км. : 3,0 км-до х.Смолянски езера ОПМ+ 4,0 км улици в кв.Езерово; - ОП №15. - Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража с обща дължина 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане-13.7 км.ОПМ+0,200км улична мрежа до центъра на с.Орешец; - ОП №16. - Район к.к.Пампорово- с обща дължина- 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане-2.6 км.: 1,6 кмОПМ+1,000км улична мрежа за х-л „Белмонд- 0,300 км, Спортна база- 0,200 км и паркинг Студенец – 2 000 м2 равняващо се на 0,500 км. - ОП №17. - Републиканска пътна мрежа в чертите на град Смолян с обща дължина 22.422 км.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предлагана цена; тежест: 60
Критерий: Срок за отсрочено плащане; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

00092-2012-0033

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 44 - 072156 от 03.03.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 3 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Район с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане-34.6 км.ОПМ
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2012 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"МАРС - МВ" АД, община Смолян, Република България 4750, с. Момчиловци, Тел.: 0886 412211

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 4 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Район с.Горна Ряка, с.Катраница, с.Петково, с.Белев дол и съставните махали- 31,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-29.2 км:26,2 кмОПМ+3,000км улична мрежа за ДВПР с.Петково и гробищен парк с.Петково
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2012 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"БУЛВЕС 2009" ЕООД, ул. "Гоце Делчев" № 9, Република България 1000, София, Тел.: 0888 701367

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Район с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Сивино, с.Чеплят, с.Горово и съставните махали-36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане-27,6 км.ОПМ
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2012 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"АСО - БА СЕКЮРИТИ" ЕООД, ул. "Ст. Доспевски" № 4, Република България 1000, София, Тел.: 0879 838454

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.01.2013 г.