Версия за печат

00530-2012-0082

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880039

ТД на НАП-Пловдив,ул."Скопие" № 106, ТД на НАП-Пловдив,ул."Скопие" № 106, За: Ж.Манолова, РБългария 4004, Пловдив, Тел.: 032 935639, E-mail: g.manolova@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Място/места за контакт: ТД на НАП-Пловдив,ул."Скопие" № 106

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.nap.bg..

Адрес на профила на купувача: www.nap.bg..

Електронен достъп до информация: www.nap.bg..

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора, за сградата с адрес: гр.Стара Загора, ул. Кенали № 1”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Административна сграда на ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора, с адрес: гр.Стара Загора, ул.Кенали №1.
Код NUTS: BG344
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора, за сградата с адрес: гр.Стара Загора, ул. Кенали № 1”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

41110000, 90400000

Описание:

Питейна вода
Услуги, свързани с отпадъчни води

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския сюъз (ОВ на ЕС) съгласно Директива 2004/18/ЕО

- свързани със защитата на изключителни права.

Допълнителна информация

Съгласно чл. 193 от Закона за водите /ЗВ/ (,Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 80 от 14.10.2011 г.) обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка, се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/ (В сила от 20.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., посл. изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.), при спазване на ЗВ. Съгласно чл. 198о, ал.1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като в ал.2 е посочено, че в границите на една обособена територия само един В и К оператор може да осъществява дейностите по ал.1. Съгласно чл.198а, ал.1 от ЗВ за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и предоставянето на ВиК услуги територията на страната се разделя на обособени територии. С Решение РД-02-14-2234 от 22.12.2009г. на МРРБ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, обхвата и техните граници. В т. 48 от Решението е обявена обособена територия на действие на оператора „ВиК” ЕООД, Стара Загора , с обхват на териториите на 12 общини, в които влиза и община Стара Загора. В тази връзка дружеството "ВиК" EООД-Стара Загора, е единственият възможен изпълнител на настоящата обществена поръчка и притежава изключителните права на територията на община Стара Загора, което е основание за провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

РД-44-9/03.08.2012г.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 43 - 070265 от 02.03.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 53 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора, за сградата с адрес: гр.Стара Загора, ул. Кенали №1”.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.11.2012 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„В и К” EООД, Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, РБългария 6000, гр. Стара Загора, Тел.: 042 601096, E-mail: klienti@wik-stz.com, Факс: 042 601507

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 39000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

1. Поради вида на процедурата - договаряне без обявление по реда на ЗОП, обявление не е изпращано, съобразно нормативната уредба, която не предвижда такъв документ за този вид процедура. Решение № РД-44-9/03.08.2012г. за откриване на процедурата е получено от АОП с вх.№ Е -31- 00-022096/03.08.2012г., като уникалния идентификационен номер на поръчката в РОП е 00530-2012-0082. Прогнозната стойност на поръчката общо за възложителя НАП за 2012г. е в размер на 290 000 лв. без ДДС, поради което последната е включена в предварително обявление на НАП по чл.23, ал.1 и чл.45а, ал.2, т.1, буква "б" от ЗОП, публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз под № 2012/S43-069926/02.03.2012г. 2. Изложеното в т.1 налага публикуване на обявлението за възложена поръчка в"Официален вестник" на Европейския съюз в изпълнение на чл.45а, ал.1, т.5 от ЗОП, независимо че прогнозната стойност на поръчката, в размер на 39000лв. без ДДС, е под стойностите на Регламент (ЕО) № 1251/2011 на Комисия на ЕО. 3. Всички дейности, свързани с изпълнението на договора, се извършват съгласно „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор - „ВиК” ЕООД Стара Загора, одобрени от ДКЕВР на основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ с Решение № ОУ- 022 от 09.06.2006г., поради което към датата на подаване на настоящата информация не може да се определи общата стойност на договора.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 122и от ЗОП обявяване недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1 от ЗОП, може да иска: 1. всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 1от ЗОП; 2. всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, букви "а" и "б" от ЗОП; 3. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, буква "в" от ЗОП. Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс. Недействителност на договора може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.12.2012 г.