Версия за печат

01036-2012-0002

BG-Асеновград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград ЕООД, ул. Александър Стамболийски № 28, За: Диана Маринова - главна медицинска сестра, Република българия 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20453, Факс: 0331 27146

Място/места за контакт: Диана Маринова - главна медицинска сестра
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Периодична доставка на медицински консумативи по приложена спецификация с три обособени позиции: ОП№ Общи консумативи; ОП №2 Консумативи за хемодиализа; ОП№ 3 Хирургичен шевен материал.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
358319.2 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 40
Показател: Качество; тежест: 40
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 493500 от 01.08.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на медицински консумативи по определени номенклатурни единици.
V.1) Дата на сключване договора
07.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Софарма Трейдинг ЕИК 103267194, ул. Лъчезар Станчев № 5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, РБ 1756, София, Тел.: 02 813366

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 21877.5 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на консумативи за хемодиализа по отделни номенклатурни единици.
V.1) Дата на сключване договора
07.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД, ул. Любен Каравелов № 26, РБ 5300, Габрово, Тел.: 066 804540

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5280 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на хирургичен шевен материал
V.1) Дата на сключване договора
10.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Екос Медика ООД, ЕИК 831029075, Район Красно село, ул. Ами Буе № 52, ет.1, ап.1, РБ 1606, София, Тел.: 02 4914087

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 16539 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка на общи медицински консумативи по номенклатурни единици
V.1) Дата на сключване договора
06.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Хелмед България ЕООД, ЕИК 130477290, Район Възраждане, ул. Цар Симеон, бл. 20, вх.1, ет.1, ап.3, РБ 1309, София, Тел.: 02 9200456

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 410 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Доставка на общи медицински консумативи по номенклатурни единици
V.1) Дата на сключване договора
06.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Агарта- ЦМ ООД, ЕИК 121096923, ул. 40-та № 1, РБ 1855, с. Долни Богров, област София, Тел.: 02 9743973

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6594.9 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Доставка на консумативи за хемодиализа по номенклатурни единици
V.1) Дата на сключване договора
07.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дъчмед Интернешанъл ЕООД, ЕИК 130928543, Район Средец, ул. Ген. Паренсов № 51, ет.2, РБ 1750, София, Тел.: 02 9200384

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13080 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 7 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Доставка на хирургичен шевен материал
V.1) Дата на сключване договора
10.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Вега Медикал ООД, ЕИК 201090465, Район Студентски, ул. Професор Георги Брадистилов № 6, РБ 1700, София, Тел.: 02 9714008

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3875 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 8 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Доставка на общи медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медицинска Техника Инженеринг ООД, ЕИК 831641528, Район Младост, Ж.К Младост № 1 бл. 28 Б, РБ 1750, София, Тел.: 02 4627131

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 115375.6 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 9 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:Доставка на общи медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
07.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Истлинк България ЕООД, Район Централен, ул. Йордан Йовков № 9, РБ 4000, Пловдив, Тел.: 032 642706

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2729 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:Доставка на консумативи за хемодиализа
V.1) Дата на сключване договора
10.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ Янка Георгиева, ЕИК 831913939, Район Средец, бул. Цар Освободител № 17а, ет.1 ап.2, РБ 1504, София, Тел.: 02 8524943

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 120856 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 11 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Доставка на консумативи за хемодиализа
V.1) Дата на сключване договора
12.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Етропал Трейд ООД, бул. Руски № 191, РБ 2180, гр. Етрополе, Тел.: 0720 63422

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 28650 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 12 / Обособена позиция №:12 / Заглавие:Доставка на общи медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
05.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Миомед ООД, ЕИК 831641528, Район Западен, ул. Пещерско шосе № 66А, РБ 4000, Пловдив, Тел.: 032 992332

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12952.2 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 13 / Обособена позиция №:13 / Заглавие:Доставка на консумативи за хемодиализа
V.1) Дата на сключване договора
12.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

САНИ МЕД ЕООД, ЕИК 121427533, район Слатина, ж.к. Яворов бл. 52, РБ 1000, София, Тел.: 088 8349677

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10100 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.12.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор