Версия за печат

00338-2012-0014

BG-Разград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул Бели Лом 37а, За: инж.Любомир Цонев, РБългария 7200, Разград, Тел.: 084 618134, E-mail: tsonev @ razgrad.bg, Факс: 084660 090

Място/места за контакт: Зам.-кмет, ръководител на проекта

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.razgrad.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строителен надзор по проект «Абритус-мистика и реалност»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: НАР "Абритус"
Код NUTS: BG324
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнение на дейностите и поемане на отговорностите съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/; координация на целия строителен процес до въвеждането на строежа в експлоатация; изпълнение на задълженията и отговорност съгласно чл.169, чл.169а, чл.169б и чл.170 от ЗУТ; откриване на строителната площадка и даване на строителни линии и нива; упражняване на постоянен строителен надзор върху изпълнението на СМР и КРР; изготвяне и подписване на актове и протоколи съгласно Наредба № 3 / 31.VІІ.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и организиране изготвянето и подписването на екзекутивна документация след фактическото завършване на строежа; изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционния проект по реда на чл.154 от ЗУТ-при необходимост; контрол във връзка с периодичното и окончателното установяване на видовете и количествата изпълнени строително –монтажни и консервационно-реставрационни работи, подлежащи на заплащане и подписване на протоколите за разплащане; изготвяне на окончателен/и доклад/и, след приключване на строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи; изготвяне на технически паспорти съгласно нормативната уредба; упражняване на контрол по появата и отстраняване на скрити дефекти през гаранционните срокове по договора за строителство.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
29800 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оценка – Предложено сумарно присъствие на строежа на физическите лица-надзорници на участника за периода на изпълнение на поръчката , в човекочасове; тежест: 40
Показател: Финансова оценка - Предлагана цена; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 496604 от 22.08.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 018 -U-7 / Обособена позиция №: / Заглавие:Строителен надзор по проект «Абритус-мистика и реалност"
V.1) Дата на сключване договора
10.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.11.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

БИЛДКОНСУЛТ-МОДУЛ Н ДЗЗД 176381109, УЛ.ЕПИСКОП БОСИЛКОВ 16, РБЪЛГАРИЯ 7000, РУСЕ, Тел.: 082 821138, E-mail: bildkonsult@abv.bg, Факс: 082 820125

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 29800 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" BG161PO001//3.1-03/2010/018

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.12.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор