Версия за печат

02851-2012-0060

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010157

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-МВР, ул. "Княз Борис I" №124, За: Елена Гаврилова, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9822517, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД-МВР
I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и координатор по безопасност и здраве на обект: „Сграда на РСПБЗН в гр. Левски

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Левски, ул." Димчо Дебелянов" №1
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и координатор по безопасност и здраве на обект: „Сграда на РСПБЗН в гр. Левски.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
4824 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 043 - 070335 от 02.03.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 157 - 262646 от 17.08.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ОП-72-Д- 210 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и координатор по безопасност и здраве на обект "Сграда на РСПБЗН" в гр. Левски
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

01.11.2012 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Топ Надзор Консулт ООД ЕИК 200935860, ж.к. Зона Б5-З, Странджа №4, ет.3, ап.4, Р. България 1000, София, Тел.: 0884 7872670, Факс: 02 9305739

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4824 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, при условията на чл.120, ал.3 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Сектор "Правно нормативно обслужване"- ДУССД- МВР, ул."Княз Борис І" №124, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9822567, Факс: 02 9813010

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.12.2012 г.