Версия за печат

00797-2012-0047

BG-Бургас: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул."Александровска" № 26, За: Веселина Димитрова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 907272, E-mail: vh.dimitrova@burgas.bg, Факс: 056 907259

Място/места за контакт: Отдел ИП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас“ , финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ с договор БФП №51011116-С007/03.04.2012

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 9
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Провеждане на текущ и окончателен одит на проекта (вкл. изготвянето на междинни одитни доклади и окончателен одитен доклад) в обхват на работата съгл. „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
16000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оценка; тежест: 50
Показател: Финансова оценка; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

93-00-314

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 485094 от 31.05.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 93-00-314(34) / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
04.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.10.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Семпер Фортис" ООД ЕИК 201244625, р-н „Лозенец“, ул.“Николай Лилиев“ №21, РБългария 1421, София, Тел.: 02 4412379, E-mail: office@semperfortis.bg, Факс: 02 4412879

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 36000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 16000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“, договор за БФП №51011116-С007/03.04.2012

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.12.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор