Версия за печат

00145-2012-0148

BG-гр. Шумен: 14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ чрез Районно управление "Социално осигуряване" гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 60, За: Димитър Чакъров и Лалка Илиева, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 855890; 054 855815, E-mail: shumen@nssi.bg, Факс: 054 855840

Място/места за контакт: Районно управление "Социално осигуряване" гр. Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nssi.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nssi.bg/aboutbg/buyer/currentbuyer/280-shu.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): управлява държавното обществено осигуряване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Ежедневно комплексно почистване на административната сграда на РУ ”СО” – гр. Шумен и прилежащите и гаражи, находящи се в гр. Шумен, както и изнесените работни места в гр. Нови Пазар, гр. Велики Преслав и гр. Каолиново.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 14
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. Шумен бул. ”Симеон Велики” № 60; гр. Велики Преслав ул. “Борис Спиров” № 76, кабинети № 24, 25 и 26; гр. Каолиново пл. "Украйна" № 5, стая № 5; гр. Нови Пазар ул. "Васил Левски" № 3, ст. 204.
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Ежедневно комплексно почистване на административната сграда на РУ ”СО” – гр. Шумен и прилежащите и гаражи, находящи се в гр. Шумен, както и изнесените работни места в гр. Нови Пазар, гр. Велики Преслав и гр. Каолиново.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
17100 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 40 - 064988 от 28.02.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 181 - 297603 от 20.09.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: ОП-12 / Обособена позиция №: / Заглавие:Ежедневно комплексно почистване на административната сграда на РУ ”СО” – гр. Шумен и прилежащите и гаражи, находящи се в гр. Шумен, както и изнесените работни места в гр. Нови Пазар, гр. Велики Преслав и гр. Каолиново
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.11.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Йоана-007”ООД, ул. “ПОРОЙНА” № 4, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 0899 849142

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 18950 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 17100 BGN без ДДС
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.12.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ