Версия за печат

00044-2012-0090

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж. Eлена Асенова / инж. Петя Цолова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: e.asenova@api.government.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/index.php/.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Завеждащ деловодство при АПИ., Република България 1606, София, Тел.: 02 9173246

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) "Видин – Ботевград"– етап І от проект: "Подготовка на проект "(Е-79) Видин – Монтана" Участък № 1: Път І-1 "Ружинци – Монтана" от км 61+750 до км 102+060 с приблизителна дължина 40.310 км; Участък № 2: Път І-1 "Монтана – Враца" от км 111+305.50 до км 140+008 с приблизителна дължина 28.703 км" Фаза: Идеен и Технически проект.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12
Основно място на изпълнение: Област Монтана
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

"Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) "Видин – Ботевград"– етап І от проект: "Подготовка на проект "(Е-79) Видин – Монтана" Участък № 1: Път І-1 "Ружинци – Монтана" от км 61+750 до км 102+060 с приблизителна дължина 40.310 км; Участък № 2: Път І-1 "Монтана – Враца" от км 111+305.50 до км 140+008 с приблизителна дължина 28.703 км" Фаза: Идеен и Технически проект. Целта на настоящия проект, резултат от извършените проучвателни и проектни работи, е да представи на Възложителя необходимите данни и доказателства за избор на най-добрата от осъществимите проектни алтернативи и всички необходими текстови и графични материали за нейното последващо изпълнение. Технически характеристики: Проектна скорост: Vпр.=120 км/ч - за участък от км 61+750 до км 140+008. Габарит: Г23.50 със съставни елементи: средна разделителна ивица 3.50 м, водещи ивици 2х2х0.50 м, ленти за движение 2х2х3.75 м, банкети 2х1.50 м. Конструкция на пътната настилка за новото пътно платно: 1. Оразмеряване и икономически анализ на два типа конструкция: при максимално допустимо осово натоварване, посочено в Директива 96/53 на ЕС от 11.5 т/ос за експлоатационен период от 15 години, при Ен = 370 МРа при диаметър на приведения кръгов отпечатък в контактната зона D = 34.20 см за действителен еластичен модул на земното легло >30 МРа; 2. Проверки на: мразоустойчивост; опънни напрежения в асфалтовите пластове; срязване на земната основа; 3. Използване на специални битуми с добавки или полимер-модифицирани битуми и т.н. Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се осъществи въз основа на утвърдена Техническа спесификация (Задание за проектиране) и включва следните проектно-проучвателни работи (ППР): 1. Изработване на идеен проект (първи етап) в съответствие с Техническата спесификация (Заданието за проектиране). Основни дейности: проучване на съществуващото положение; предварителни проучвания и вариантни решения; сравнение на предложените алтернативи; ревизия и окончателен избор на алтернатива. Включва следните части: Общо описание по видове дейности; Геодезия – създаване на цифров модел и картна основа чрез геодезическо заснемане и т.н.; Пътна – проучване на автомобилното движение, геометрично решение в план и профил, обекти на обслужващата инфраструктура, определяне на площадка за център за управление на движението, сравнение и избор на проектна алтернатива; Геология и хидрология – инженерно-геоложки проучвания по варианти на откоси, разкриване на неустойчиви зони и т.н.; Конструктивна - конструктивни схеми на големите съоръжения; Опазване на околната среда и културното наследство – предварителна оценка по варианти; Предварителни съгласувания по следните части: ВиК, Хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения, ТТ и ОК кабели, газо- и топлопроводи, Железен път – проучване на инженерната инфраструктура чрез писмена информация от експлоатационните дружества, отразяване изискванията на дружествата и повторно съгласуване, ако е необходимо; Изработване на конструктивни алтернативи за големите съоръжения по избрания пътен вариант. 2. Изработване на технически проект (втори етап) в обем и съдържание, определени в Техническата спесификация (Заданието за проектиране), включващ следните части: Общо описание по видове дейности; Геодезически измервания и полска работа; Геодезия; Пътна; Геология и хидрология; Отразяване мерките и изискванията, посочени в Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Опазване на Културното Наследство (ОКН); Безопасност и здраве; Ландшафт и рекултивация; Реконструкции по части: ВиК, Хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения, ТТ и ОК кабели, газо- и топлопроводи, Железен път; Съгласуване по съответните части. 3. Отстраняване на забележките от Протокола на ЕТИС и окончателно предаване (трети етап) – включително и предаване на съгласуван парцеларен план.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Изработване на идеен и технически проект за Участък № 1 от км 61+750 до км 102+060 с приблизителна дължина 40.310 км и Участък № 2 от км 111+305.50 до км 140+008 с приблизителна дължина 28.703 км, съгласно приложената в документацията Таблица за основните видове проучвателно - проектантски работи (Приложение № 1), Техническата спесификация (Заданието за проектиране), огледа на обекта, както и всички други закони, нормативни документи, стандарти, технически указания, "Техническа спецификация" на Национална агенция "Пътна инфраструктура" от 2009 год. и други.

Прогнозна стойност без ДДС
1750000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в дни

400


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди) по образеца - Приложение № 14. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по образеца - Приложение № 15. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, за който е извършено проектирането (Акт образец 15) по Наредба № 3 от 31.07.2003 год., но не повече от 3 (три) години. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер 10 (десет) на сто от цената за изпълнение на идейния проект с ДДС, определена в Таблицата за основните видове ППР (по образеца - Приложение № 1) в зависимост от офертата на участника, по образеца - Приложение № 18. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е 240 (двеста и четиридесет) календарни дни от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30 (тридесет) дневен срок от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка само, ако в Техническото предложение участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане. Гаранцията е винаги във формата на банкова гаранция и следва да покрива пълния размер на аванса. Цялата сума от авансовото плащане се приспада от сумата по сертификата за първи междинен етап на идейния проект съгласно договора. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми: а) депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ – централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD б) банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определеният Изпълнител избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция за изпълнение на договора се съгласува в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия от тези в образците - Приложения № № 14, 15 и 18 от документaцията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Всички плащания по договора се извършват в български лева по банков път. Ако съгласно Законовите разпоредби е дължим данък върху добавената стойност, същият се начислява върху Цената за изпълнение на договора. Цената за изпълнение на договора се изплаща на етапи, както следва: 1. Първият етап представлява 30% от Цената за изпълнение на договора без ДДС, без включени Непредвидени разходи при изработване на идейния и техническия проекти без Условна сума като 80% от сумата по първия етап е за първия междинен етап на идейния проект, а 20% - за втория междинен етап на идейния проект. 2. Вторият етап представлява 50% от Цената за изпълнение на договора без ДДС, без включени Непредвидени разходи и без Условна сума. 3. Третият етап представлява 20% от Цената за изпълнение на договора без ДДС, без включени Непредвидени разходи и без Условна сума. Цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и Възложителят не дължи на Изпълнителя каквито и да било други суми. Като част от цената за изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи сума в размер на разходите за Непредвидени работи при изработване на идейния и техническия проект, в размер на не повече от сумата, посочена за Непредвидени разходи в Таблицата за основните видове ППР, за извършването на които ще се изисква предварителното писмено съгласие на Възложителя. Непредвидените работи ще се доказват с протокол между Изпълнителя и Възложителя, съдържащ вида, обема, единичните цени и общата стойност на Непредвидените работи, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършване на Непредвидените работи. Единичните цени, посочени в Таблицата за основните видове ППР, са окончателни и не се променят при промени в цените на труда и др. В 30-дневен срок от датата на сключване на договора Възложителят превежда на Изпълнителя аванс, представляващ 10 (десет) на сто от Цената за изпълнение на идейния проект с ДДС, определена в Таблицата за основните видове ППР, Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30 (тридесет) дневен срок от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка само, ако в Техническото предложение участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансът се плаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса. Възложителят приспада цялата сума от авансовото плащане от сумата по сертификата за първи междинен етап на идейния проект. Плащанията по отделните етапи се извършват въз основа на: протоколи за извършени и приети от ЕТИС на АПИ ППР за всеки междинен етап по договора; Сертификати за изпълнени ППР за съответния етап, съставени от Изпълнителя; Сертификати за одобрени разходи, съставени от Изпълнителя и данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на сертификата от страна на Възложителя. На Изпълнителят се заплащат окончателните количества извършени ППР, съгласно посочената единична цена за всяка изпълнена позиция по Таблицата за основните видове ППР. Сумите по Сертификатите за изпълнени ППР и Сертификатите за одобрени разходи се изплащат на Изпълнителя в 60-дневен срок от датата, на която Възложителят получи данъчната фактура, издадена от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума носят солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Док-ти за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗОП, издадени от комп. орган, или извлечение от съд. регистър, или екв. док-т на съд. или адм. орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на док-те в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изкл-е на всички др. обстоятелства, невписани в Търг. регистър. Когато уч-кът е обед-е, док-те се представят от всеки един от уч-те в обед-то. Когато уч-кът е чужд. лице и в съотв. чужда държава не се издават док-те по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП или когато те не вкл. всички случаи по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗОП, уч-кът представя клетвена декл-я, ако такава декл-я има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетв. декл-я няма правно значение според съотв. нац. закон, уч-кът представя офиц. заявление, направено пред съд. или адм. орган, нотариус или комп. проф. или търг. орган в държавата, в която той е установен. 2. Удостоверения за наличие или липса на зад-я към държавата и община, на осн-е чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) или, в случаите когато уч-кът е чужд. лице, съотв. док-т, издаден от комп. органи на държавата на уч-ка, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за соц. осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която уч-кът е установен, издадени към датата на подписване на договора. Когато уч-кът е обед-е, което не е юрид. лице, док-те се представят от всеки един от уч-те в обединението. 3. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност за съотв. специалност на всеки един от членовете на екипа съгласно изискванията на ЗУТ чл. 229 – чл. 230, а за участниците – чужд. лица, доказателства за наличие на придобита или призната пълна проектантска правоспособност по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. 4. Оригинал на Гаранция за изп-е на поръчката в размер на 3 % от общата цена по договора без ДДС, в една от сл. форми: депозит на парична сума по сл. банкова сметка на Възл-ля (администрацията на АПИ): (БНБ – цент. упр-е, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 5. Нотариално заверени копия на Застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или екв. док-т. В случай на обединение – обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. 6. Нотариално зав. копие на Сертификат за система за управление на качеството, серт. съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или екв. серт.), в обхват приложим към предмета на поръчката, издаден от незав. лица, които са акред. по съотв. серия евр. стандарти от Изпълнителна агенция "Бълг. служба за акредитация" или от др. нац. орган за акред-я, който е страна по Многостранното спор-е за взаимно признаване на Евр. орг-я за акр-я за съотв. област или да отг. на изискв. за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за нац. акр-я на органи за оцен-не на съответствието, както и др. доказ-ва за екв. мерки за осигуряване на качеството. 7. Чужд. лице, определено за Изпълнител на общ. поръчка, при подписването на дог-ра следва да представи документ/и от комп. бълг. институции, удостоверяващ/и, че е получил съотв. разр-я за пребиваване (визи) и разр-я за работа за общия брой служители и/или специалисти, ако е прил. 8. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на създаденото обед-е, когато определеният Изпълнител е неперсонифицирано обед-е на физ. и/или юрид. лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Участник, за когото е налице, което и да е от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 1.1. Офертата не е изготвена на български език. 1.2. Не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП. 1.3. Налице са обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП и по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а, първо предложение, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП. 1.4. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и/или не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 1.5. Участникът не отговаря на изискванията за икономически и финансови възможности (ІІІ.2.2) и технически възможности (ІІІ.2.3) от обявлението. 1.6. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма. 1.7. Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 1.8. Ако по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е: - представена невярна информация за доказване на съответствието между офертата и обявените от Възложителя критерии за подбор и/или - не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или - има непопълнени данни и/или - има данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения. 1.9. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) години и заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) години. Ако съгласно законодателството на държавата някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. В случай, че участникът посочи ЕИК, той има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя изисканите по ІІІ.2.2, т. 1. документи, ако тези обстоятелства са видими в Търговския регистър. 2. информация за общия оборот от проектиране на автомагистрали и пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България (включително ново строителство, реконструкция и основен ремонт), изпълнени през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) по ІІІ.2.2, т. А (дясна част), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя по образеца – Приложение № 8. 3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ІІІ.2.2, т. 1 и т. 2 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи по ІІІ.2.2., той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в ІІІ.2.2 документи, той следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: А. общ оборот от проектиране на автомагистрали и пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България (включително ново строителство, реконструкция и основен ремонт) сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011), но не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) лв. без ДДС. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването по ІІІ.2.2., т. А трябва да бъде изпълнено от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.списък (Пр.№9) на осн. дог-ри за проект-не (вкл. ново стр-во и/или рек-я) на АМ и пътища І,ІІ и ІІІ клас от РПМ на Б-я или на АМ и пътища с идент. хар-ки извън Б-я, изп. п/з посл. 3г,сч. от датата на предст. на офертите,вкл. дог-те по ІІІ.2.3.,т.А.; 2.реф. за добро изпъл-е по ІІІ.2.3.,т.1,в които се посочват предмета на съотв. обект,Възл-ля,стойн. на дог-ра,обхвата и обема на работа, датата на скл-не и периода на изп-е на дог-ра,номера и датата на акта за пред-не на проекта на Възл-ля,както и дали то е изп. проф. и в съотв-е с норм. изиск-я. 3.списък (Пр.№10) на техн. обор-не и софтуер за изп-е на ОП по ІІІ.2.3.,т.Б.;представят се док-ти,удост. основ-то за ползване на техн. обор-не и софтуер–док-т за собств-ст, дог-р за наем или лизинг,предвар. дог-р за закуп-не, наем или лизинг и др., вкл. възможн-те на трети лица в съотв-е с тази док-я по ІІІ.2.3.,т.3. 4.списък (Пр.№11) на рък. служ-ли от екипа за изп-е на ОП по ІІІ.2.3.,т.В1. Списъкът съдържа име, длъж-ст, която ще изп. лицето при изп-е на ОП и инф-я за вида на правоотн. на лицето с уч-ка (труд., гражд., др.); представят се док-ти, удостов. образ-то, проф. квал-я и опита на лицата по ІІІ.2.3.,т.В1–копия от дипломи за зав. обр-е и придобита квал-я и копия от тр. книжки (или екв. док-т, показващ тр. или осиг. стаж). За лицата по ІІІ.2.3.,т.В1, с изкл. на рък. служ-ли по б."Ж" и б."З", задълж. се представят и уд-я за пълна проект. прав-ст за съотв. спец-ст, а за уч-те–чужд. лица, екв. док-т съгл. закон-вото на държавата, в която са установени; представят се тр.–биогр. справки (Пр.№11.1), декл-и по ЗЗЛД (Пр.№11.2) и декл-и за непрек. разп-е на рък. служ-ли по време на изп-е на ОП (Пр.№11.3). Спец. опит на лицата по ІІІ.2.3.,т.В1 се доказва, като за всеки конкр. проект се представи препоръка и/или копие от утвърдена от Възл-я челна страница на проекта, на която фигурират подписите и печатите на уч-те в проект-то, от която ясно се вижда че, лицето е извършило конкр. проект. дейност. 5.справка (Пр.№12) за служ-те (спец-те), които ще участват в изп-то на ОП по ІІІ.2.3.,т.В2 и т.В3, която съдържа служ-ли (спец-ти), поименно изброени, с пълна проект. правосп-ст за съотв. спец-ст и проф. опит поне 3г в извър-то на дейности, идент. с дейностите по изп-е на обекта, спец-ст и квал-я и инф-я за вида на правоотн. на лицето с уч-ка (тр., гражд., др.); представят се док-ти, удостов. вида на правоотн. на лицата по ІІІ.2.3.,т.В2 и т.В3 с уч-ка–копия от тр. книжки (или екв. док-т, показващ тр. или осиг. стаж). Задълж. се представят и уд-я за ППП за съотв. спец-ст, а за уч-те–чужд. лица, екв. док-т съгл. закон-то на държавата, в която са установени. 6.в случай, че уч-ка–чужд. лице, е посочил в справката по ІІІ.2.3.,т.4 и т.5 (Пр.№№11 и 12), че ще изпълни ОП с опр. бр. служ-ли и/или спец-ти, които не са граждани на държ.–чл. на ЕС, или на държ.–страна по Спор-то за ЕИП, или на КШ, същият следва да представи декл-я Пр.№17, че ще поеме на свой риск да осигури изискв. се по бълг. закон-во разр-я за пребив-не и разр-я за работа на посоч. служ-ли и/или спец-ти; 7.серт-т за внедрена с-ма за упр-е на кач-то по ІІІ.2.3,т.Г, сертиф. съгл. стандарт ISO 9001:2008 (или екв. серт.), в обхват приложим към предмета на поръчката, изд. от незав. лица, които са акред. по съотв. серия евр. стандарти от ИА "Бълг. служба за акр-я" или от др. нац. орган за акред-я, който е страна по Многостр. спор-е за взаимно признаване на Евр. орг-я за акр-я за съотв. област или да отг. на изискв. за признаване съгл. чл. 5а, ал. 2 от Закона за нац. акр-я на органи за оцен-не на съответствието, както и др. доказ-ва за екв. мерки за осигуряване на качеството. 8.Когато уч-кът предвижда уч-е на подизп-ли, док-те по ІІІ.2.3. се представят за всеки от тях, а изискв-та към тях се прилагат съобр. вида и дела на тяхн. уч-е.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: А.общо за посл. 3г,сч. от датата на предст. на оф-те да е изп. проект-не на АМ и пътища І, ІІ и ІІІ клас от РПМ на Б-я или на АМ и пътища с идент. хар-ки извън Б-я с дълж. най-малко 30 км; Б.да има възм. да осиг. техн. обор-не и софтуер: Б1.Техн.обор-не–мин.набор:GPS-1бр;тот.ст-я–3бр;нивелир–5бр;комп.–10бр;трансп.средства-4бр;Б2.Софтуер-мин.набор: геодез-ки;за констр. на трасе в план;за изчисл. на пътн.трасе в профил;за автом.изг-не на черт.;за офор-не на проектн. док-я и др. и прогр. продукти за изчисл-е на тр.-експл. разходи. В.да разп. с екип:В1.Рък. служ-ли за съотв. спец-ст: а)Рък-л на екипа:маг.,спец. Тр. стр-во (ТС) или екв.;с общ проф. опит в пътн. сектор-не по-малко от 10г; със спец. проф. опит в проект-то на пътища-не по-малко от 7г и с пълна проект. правосп-ст (ППП);да е бил рък-л на екип за изр-не на най-малко 3 проекта,като поне 1 от тях е сход. с наст-я;б)Вод. проектант по част "Пътна": маг.,спец. ТС или екв.;с общ проф. опит в пътн. сектор-не по-малко от 10г;със спец. проф. опит в проект-то на пътища-не по-малко от 6г и с ППП;да е бил вод. проектант при израб. на най-малко 2 пътни проекта, като поне 1 от тях е сход. с наст-я;в)Вод. проектант по част "Констр-на":маг.,спец. ТС,ССС или екв.;с общ проф. опит в пътн. сектор-не по-малко от 10г;със спец. проф. опит в проект. на гол. съор-я -не по-малко от 6г и с ППП;да е бил вод. проектант при изработ. на най-малко 5бр нови съор-я;г)Инж. геод-ст:маг.,спец. Инж. геод-ст или екв.;с общ проф. опит като геод-ст-не по-малко от 7г;със спец. проф. опит като инж. геод-ст в обл. на пътн. проект-не-не по-малко от 5г и с ППП;да е изв. полско-измерв. работи при проект. на най-малко 2 пътни об. с обща дълж. не по-малко от 40км;д)Инж. геолог:маг.,спец. Инж. геолог или екв.;с общ проф. опит като геолог-не по-малко от 7г;със спец. проф. опит като инж. геолог в обл. на изв-не на инж.–геол. проуч-я за проект-не на пътни об. и с ППП;да е изв. инж.-геол. проучв-я на мин. 3 пътни проекта;е)Ел.инж.:маг.,спец-ст Ел.инж. или екв.;с общ проф. опит като ел.инж.-не по-малко от 7г,с ППП и с необх. квал-я за изв-не на ППР за ВЛ–110,220 и 400 kV;да е изр-л част "Ел." на мин. 3 пътни проекта;ж)Спец. с опит в работа с прогр. продукти за изчисл-е на тр.-експл. разходи:маг.,спец. ТС,икон. спец. или екв.;с общ проф. опит в пътн. сектор-не по-малко от 5г;да е обследвал тр.–експлоат. разходи на най-малко 2 пътни обекта;з)Спец. с опит в изр-не на част "Опаз-не на околн. среда":маг. за спец.,свърз. с опаз-не на ок. среда или съотв. лиценз/серт-т за изп-не на част "Опаз-не на околн. среда";с общ проф. опит като еколог,не по-малко от 5г;със спец. проф. опит:упраж-не на проф. еколог при разр-не на пътни об.,не по-малко от 3г;да е участвал в изр-не на част "Опаз-не на ок. среда" на мин. 3 пътни проекта. В2.мин. бр. служ-ли (спец-ти) с ППП за съотв. спец. и проф. опит поне 3г в изв-то на дейн-ти,идент. с дейн-те по изп-е на обекта:за част "Пътна"–мин. 7 души;за част "Констр-на"–мин. 5 души;за част "Геодезия"–мин. 3 души;за част "Геология"–мин. 3 души. В3.др. служ-ли (спец-ти)-мин. по 1 човек от спец.:инж. ВиК,ССС,ел.инж.,инж. по др. спец-ти,с ППП за съотв. спец-ст и проф. опит поне 3г в изв-то на дейн-ти,идент. с дейн-те по изп-е на обекта. В4.да удостовери,в сл.,че уч.-чужд. лице,е посочил, че ще изпълни ОП с опр. бр. служ. и/или спец.,които не са граж-ни на държ.–чл. на ЕС, или на държ.–страна по Спор-ето за Евр. икон. простр-во, или на Конф-я Швейц-я,че ще поеме на свой риск да осиг. изискв. се по бълг. закон-во визи, разр-я за пребив-не и разр-я за работа на посоч. бр. служ. и/или спец.; Г.да има вн. с-ма за упр-е на кач-то, серт. съгл. стандарт ISO9001:2008 (или екв. серт.),в обхват приложим към предм. на пор.,както и др. док-ва за екв. мерки за осиг-не на кач-то. В сл.,че уч-к в проц. е обед.,което не е ЮЛ,изискв. по ІІІ.2.3.,трябва да бъде изп. от уч-те в обед.,ч/з които обед. док-ва съотв. си с крит. за подбор,съобр. разпр-то на уч-то на лиц. при изп. на дейн.,предв. в дог-ра за създ. на обед.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Чл. 229, ал. 1, чл. 230, ал. 1 и § 13 от предходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.01.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден, след публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, ІBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа. При поискване от заинтересованото лице, документацията може да бъде изпратена по куриер за сметка на лицето, отправило искането, след представяне на копие от платежен документ за заплащане на цената на документацията и предоставяне на точен адрес на заинтересованото лице.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
14.01.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.01.2013 г.  Час: 12:30
Място

Сградата на Агенция "Пътна инфраструктура", ет. VІ, ст. 605.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Финансирането е осигурено от Оперативна програма "Транспорт" 2007 – 2013 год.

VI.3) Допълнителна информация

Документацията по процедурата е публикувана на интернет адрес на АПИ: www.api.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата по реда на Глава 11 от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: - изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; - получаване на решението за избор на Изпълнител или за прекратяване на процедурата; - публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник” на Европейския съюз. Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП лица в 10-дневен срок. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата се подава едновременно до КЗК и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалба не може да се подава пред КЗК след сключването на договор за обществена поръчка.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.12.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ