Версия за печат

00212-2011-0016

BG-Петрич: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Петрич, ул."Цар Борис ІІІ"№24, За: инж.Петя Кънчева, РБългария 2850, Петрич, Тел.: 0745 69131, E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, Факс: 0745 62090

Място/места за контакт: инж.Петя Кънчева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.petrich.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на канализация на село Габрене, община Петрич”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: с.Габрене, общ.Петрич
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предвижда се изграждане на канализационна мрежа на с. Габрене, общ. Петрич с обща дължина 11 704.55 м, изградена с PVC тръби от ф300 до ф1000. Всички сградни отклонения се изпълняват до границите на частните имоти само на общинска собственост. СМР ще бъдат реализирани на три етапа. Първият етап е по изграждане на следните клонове от проектираната канализационна мрежа, съгласно подробните количествени сметки: ГЛАВЕН КЛОН І – ВЪНШНО; ГЛАВЕН КЛОН ІІ-външно,ГЛАВЕН КЛОН ІІІ; Клон 28 - 34; Клон 36; Клон 37; Вторият етап включва изграждане на канализационната мрежа на слените клонове: ГЛАВЕН КЛОН І; Клон 1 - 21; Клон 35; Третият етап включва изграждане на канализационната мрежа на следните клонове: ГЛАВЕН КЛОН ІІ; Клон 22 – 27.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
4623972.14 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок; тежест: 20
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 20
Показател: Финансов показател-предложена от участника крайна цена; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 462587 от 03.01.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Изграждане на канализация на с.Габрене, Община Петрич"
V.1) Дата на сключване договора
22.11.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД"ДИНАТСТРОЙ-ВОДСТРОЙ 98" БУЛСТАТ 176244182, ул."Чакалица"№2, вх.В, ет.1, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 835864, E-mail: d.urdev@mail.bg, Факс: 073 835864

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4623972.14 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

ДФ «Земеделие» по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор